Choose one word in each group that has the underlined part pronounced

01/12/2020 54

Câu Hỏi:
Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
maid /meid/
available /əˈveɪləbl/
raise /reɪz/
said /sed/
Phần gạch chân ở câu D đọc là /e/, còn lại đọc là /eɪ/.
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
Quy tắc phát âm đuôi "ed":
- Phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/
- Phát âm là /id/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/
- Phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại
decreased /dɪˈkriːst/
used /juːzd/
reached /riːtʃt/
developed /dɪˈveləpt/
Phần gạch chân ở câu B đọc là /d/, còn lại đọc là /t/.

Đáp án cần chọn là:
B
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
dove /dʌv/
home /həʊm/
rainbow /ˈreɪnbəʊ/
bowl /bəʊl/
Phần gạch chân ở câu A đọc là /ʌ/, còn lại đọc là /əʊ/.
Đáp án cần chọn là:
A
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
love /lʌv/
govern /ˈɡʌvn/
cover /ˈkʌvər/
control /kənˈtrəʊl/
Phần gạch chân ở câu D đọc là /əʊ/, còn lại đọc là /ʌ/.

Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/
available /əˈveɪləbl/
university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/
education /ˌedʒuˈkeɪʃn/
Trọng âm ở câu B rơi vào âm 2, còn lại là âm 3.
Đáp án cần chọn là: B
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/
available /əˈveɪləbl/
university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/
education /ˌedʒuˈkeɪʃn/
Trọng âm ở câu B rơi vào âm 2, còn lại là âm 3.
Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X