Cho X, Y là hai axit cacbonxylic đơn chức mạch hở (MX<MYMX<MY); T là este hai

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 09/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức mạch hở $(MX < MY)$; T là este hai chức tạo bởi X, Y và một ancol no mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 12,38 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T bằng một lượng vừa đủ $O_2$, thu được 0,47 mol $CO_2$ (đktc) và 0,33 mol $H_2O$. Mặt khác 12,38 gam E tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ trong $NH_3$ dư, thu được 17,28 gam Ag. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X