Cho thông tin thí nghiệm 4 chất dưới bảng sau:Biết trong X, Y, Z, T có chứa các

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho thông tin thí nghiệm 4 chất dưới bảng sau:

Cho thông tin thí nghiệm 4 chất dưới bảng sau:Biết trong X, Y, Z, T có chứa các hình ảnh

Biết trong X, Y, Z, T có chứa các chất sau: etyl axetat, metylamin, anilin, metyl fomat. Phát biểu nào sau đây đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu đúng là: Y là metyl fomat

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Công thức của metyl axetat là:

Công thức của metyl axetat là CH3COOCH3.
Metyl axetat là một este được hình thành khi metanol phản ứng với axit axetic. Nó được phân loại là este cacboxylat vì được hình thành do sự tương tác giữa nhóm cacboxylat và nhóm metyl, tạo thành liên kết este.

Công thức cấu tạo thu gọn của metyl axetat là

Công thức cấu tạo thu gọn của metyl axetat là CH3COOCH3

Thuỷ phân hoàn toàn m gam metyl axetat bằng dung dịch NaOH đun nóng thu được 8,2 gam muối. Giá trị của m là

CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH
nCH3COOCH3 = nCH3COONa = 0,1
→ mCH3COOCH3 = 7,4 gam

Lấy 7,4 gam metyl axetat cho tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH
nCH3COOCH3 = 0,1; nNaOH = 0,2 → Chất rắn gồm CH3COONa (0,1) và NaOH dư (0,1)
→ m rắn = 12,2 gam

Số nguyên tử H trong phân tử este metyl axetat là

Số nguyên tử H trong phân tử este metyl axetat là 6

Metyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là?

Metyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là CH3COOCH3.

Cho dãy các chất : anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là 2 gồm anđehit axetic, glucozơ

Thuỷ phân hoàn toàn m gam metyl axetat bằng dung dịch NaOH đun nóng thu được 8,2 gam muối. Giá trị của m là

Giá trị của m là 7,4.
CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH
nCH3COOCH3 = nCH3COONa = 0,1
→ mCH3COOCH3 = 7,4 gam

Công thức của metyl axetat là

Công thức của metyl axetat là CH3COOCH3.

Cho dãy các chất sau: tristearin, phenylamoni clorua, đimetylamin, metyl axetat, alanin, amoni fomat. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng là

Các chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng: tristearin, phenylamoni clorua, metyl axetat, alanin, amoni fomat

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X