Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe + X → FeCl3; FeCl3 + Y → Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với

Xuất bản: 11/09/2020 - Cập nhật: 11/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe + X → FeCl3; FeCl3 + Y → Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe + X → FeCl3; FeCl3 + Y → Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là Cl2, NaOH.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X