Cho hh Cu,Fe,Al. Dùng 1 hóa chất có thể thu được Cu với lượng vẫn như cũ

Xuất bản: 17/09/2020 - Cập nhật: 17/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho hh Cu,Fe,Al. Dùng 1 hóa chất có thể thu được Cu với lượng vẫn như cũ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

$\left\{ \begin{array}{l}
Cu\\
Al\\
Fe
\end{array} \right.\, + \,HCl\, \to \,\left\langle \begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
AlC{l_3}\\
FeC{l_2}\\
HCl
\end{array} \right.\\
Cu
\end{array} \right.$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X