Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối

Xuất bản: 17/09/2020 - Cập nhật: 17/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng) tan hết vào nước, thu được dung dịch Y và 13,44 lít khí H2 (đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ta có: ${n_{A{l_2}{O_3}}} = \frac{{{n_{O(trong\,X)}}}}{3} = \frac{{86,3.0,1947}}{{16.3}} = 0,35\,mol$
Hòa tan hỗn hợp X vào nước
${n_{AlO_2^ - }} = \,2{n_{A{l_2}{O_3}}}$ = 0,7 mol .Bảo toàn điện tích ${n_{O{H^ - }}}\, = \,2{n_{{H^ + }}}\, - \,2{n_{AlO_2^ - }}\,\, = \,0,5\,mol$
Khi cho dung dịch Y tác dụng với 2,4 mol HCl , vì ${n_{AlO_2^ - }}\, + \,{n_{O{H^ - }}}\, < \,{n_{{H^ + }}}\, < \,4{n_{AlO_2^ - }}\, + \,{n_{O{H^ - }}}$ .
=> ${n_{Al{{(OH)}_3}}} = \frac{{4{n_{Al{O_2}^ - \,\,\,}} - \,\,({n_{{H^ + }}}\, - \,{n_{O{H^ - }}})}}{3} = 0,3\,mol\, \to \,{m_{Al{{(OH)}_3}}} = 23,4\,$gam

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X