Cho E, Z, F, T đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ các phản

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 16/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho E, Z, F, T đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ các phản ứng:
(1) E + NaOH → X + Y + Z
(2) X + HCl → F + NaCl
(3) Y + HCl → T + NaCl
Biết E chỉ chứa nhóm chức este và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; $ME < 168; MZ < MF < MT$.
Cho các phát biểu sau:
(a) Có hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ đồ trên.
(b) Trong phân tử Z và T đều không có liên kết pi.
(c) Chất F được dùng để điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm.
(d) 1 mol chất T phản ứng với kim loại Na dư, thu được tối đa 1 mol H2.
(e) Nhiệt độ sôi của F cao hơn nhiệt độ sôi của Z.
Số phát biểu đúng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Số phát biểu đúng 3: c, d, e
Hướng dẫn giải:
(2)(3) —> X, Y là các muối
(1) —> E là este, mặt khác $ME < 168$ nên E là este 2 chức.
E có 4 oxi —> E có 4C —> E là C4H6O4
$MZ < MF < MT$ nên:
E là HCOO-CH2-COO-CH3
X là HCOONa
Y là HO-CH2-COONa
Z là CH3OH
F là HCOOH
T là HO-CH2-COOH
Suy ra các phát biểu sẽ là:
(a) Sai, E có 1 cấu tạo thỏa mãn
(b) Sai, Z không có liên kết pi, T có 1 liên kết pi C=O
(c) Đúng, dùng H2SO4 đặc xúc tác: HCOOH —> CO + H2O
(d) Đúng: HO-CH2-COOH + 2Na —> NaO-CH2-COONa + H2
(e) Đúng, 2 chất cùng C nên axit có nhiệt độ sôi cao hơn ancol

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X