Cho các phát biểu sau (a) Tinh bột, tripanmitin và lòng trắng trứng đều bị thủy

Xuất bản: 11/09/2020 - Cập nhật: 18/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau
(a) Tinh bột, tripanmitin và lòng trắng trứng đều bị thủy phân trong môi trường kiềm, đun nóng
(b) Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước Svayde.
(c) Glucozơ thể hiện tính oxi hóa khi cho tác dụng với H2 (Ni, t°).
(d) Ở điều kiện thường, etylamin là chất lỏng, tan nhiều trong nước.
(e) Metylamin có tính bazơ mạnh hơn phenylamin.
(g) Gly-Ala và Gly-Ala-Gly đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra hợp chất màu tím.
(h) Có thể phân biệt axit fomic và but-1-in bằng dung dịch AgNO3 trong NH3.
Số phát biểu đúng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Số phát biểu đúng là 3. Các phát biểu đúng là:
(a) Sai, tinh bột không bị thủy phân trong kiềm.
(b) Sai, có tan trong nước Svayde.
(c) Đúng
(d) Sai, etylamin là chất khí
(e) Đúng
(g) Sai, Gly-Ala-Gly mới phản ứng.
(h) Đúng, axit fomic tạo lớp Ag sáng bám bào ống nghiệm, but-1-in có kết tủa vàng

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong số các chất dưới đây , chất có tính bazơ mạnh nhất là :

Chất có tính bazơ mạnh nhất là C6H5CH2NH2 là amin no, trong khi các amin khác là amin thơm.

C6H5NH2 và (C6H5)2NH đều chứa gốc hút e

p - CH3C6H4NH2 có −NH2 đính trực tiếp vào gốc hút e, nên độ hút e sẽ mạnh hơn so với C6H5CH2NH2 có -NH2 đính trực tiếp vào gốc đẩy e

Cho các phát biểu sau:

(1) Để phân biệt Gly-Gly-Ala với anbumin có thể dùng Cu(OH)2

(2) Tính bazơ của anilin thể hiện qua phản ứng của anilin với nước brom.

(3) Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.

(4) Các este đều không tham gia phản ứng tráng bạc.

(1) Để phân biệt Gly-Gly-Ala với albumin có thể dùng Cu(OH)2

→ Sai. Vì cả 2 chất đều có từ 2 liên kết peptit, có phản ứng màu biure với CuOH)2 tạo màu tím

(2) Tính bazo của anilin thể hiện qua phản ứng của anilin với nước brom

Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là v$CH _{3} NH _{2}, NH _{3}, C _{6} H _{5} NH _{2}$.

Tính bazơ tăng dần trong dãy:

Ta có Al và Mg thuộc cùng chu kỳ 3; ZMg < ZAl nên tính kim loại: Mg > Al.

Mg và Ba thuộc cùng nhóm IIA; ZBa > ZMg nên tính kim loại Ba > Mg

→ Tính kim loại Al < Mg < Ba;

Tính bazơ  Al(OH)3 < Mg(OH)2 < Ba(OH)2.

Dãy nào sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ giảm dần?

Dãy CH3NH2, NH3, C6H5NH2 sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ giảm dần

Cho các hiđroxit:$NaOH ; Mg ( OH )_{2} ; Fe ( OH )_{3} ; Al ( OH )_{3}$.Hiđroxit có tính bazơ mạnh nhất là

Cho các hiđroxit:$NaOH ; Mg ( OH )_{2} ; Fe ( OH )_{3} ; Al ( OH )_{3}$.Hiđroxit có tính bazơ mạnh nhất là $NaOH$

Cho ba nguyên tố X, Y, Z lần lượt ở vị trí 11, 12, 19 của bảng tuần hoàn. Hiđroxit của X, Y, Z tương ứng là X', Y', Z'. Thứ tự tăng dần tính bazơ của X', Y', Z' là

Ta có: X và Y thuộc cùng chu kỳ 3, ZX < ZY → Tính kim loại X > Y.
X và Z thuộc cùng 1 nhóm IA; ZX < ZZ → Tính kim loại Z > X.
→ Chiều tăng dần tính kim loại là: Y < X < Z;

Chiều tăng dần tính bazơ là: Y' < X' < Z'.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X