Cho biết khoảng cách giữa tâm Mặt Trăng và tâm Trái Đất là 38.107m; khối lượng

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Cho biết khoảng cách giữa tâm Mặt Trăng và tâm Trái Đất là${38}{.}{10^7}{m}$; khối lượng Mặt Trăng và Trái Đất tương ứng là $7,37.{10}^{22}{kg}$ và ${6}.10^{24}{kg}$; hằng số hấp dẫn $G= 6,67.{10}^{-11}{N}.{m^2}{/}{kg^2}$. Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng có độ lớn là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X