Cho 5,6 lít hỗn hợp X gồm hai khí CO và CO2 đi qua than nóng đỏ (không có không

Xuất bản: 14/09/2020 - Cập nhật: 14/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho 5,6 lít hỗn hợp X gồm hai khí CO và CO2 đi qua than nóng đỏ (không có không khí) thu được 7,0 lít hỗn hợp khí Y. Dẫn Y đi qua dung dịch canxi hiđroxit dư thì thu được 6,25 gam kết tủa. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm thể tích khí CO2 trong hỗn hợp X và Y tương ứng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cho 5,6 lít hỗn hợp X gồm hai khí CO và CO2 đi qua than nóng đỏ (không có không khí) thu được 7,0 lít hỗn hợp khí Y. Dẫn Y đi qua dung dịch canxi hiđroxit dư thì thu được 6,25 gam kết tủa. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm thể tích khí CO2 trong hỗn hợp X và Y tương ứng là 50% và 20%.
Giải:
nX = 0,25; nY = 0,3125
nCO2(Y) = nCaCO3 = 0,0625
—> %VCO2 trong Y = 20%
nC phản ứng = nY – nX = 0,0625
C + CO2 —> 2CO
—> nCO2 phản ứng = 0,0625
—> nCO2(X) = 0,0625 + 0,0625 = 0,125
—> %VCO2 trong X = 50%.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X