Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2. (b)

Xuất bản: 14/09/2020 - Cập nhật: 14/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2.
(b) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư.
(c) Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 dư.
(d) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.
(e) Cho dung dịch Na2CO3 vào nước cứng vĩnh cửu.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là 3. Chi tiết
(a) CO2 dư + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2
(b) Cu + FeCl3 dư —> CuCl2 + FeCl2
(c) HCl + H2O + NaAlO2 dư —> Al(OH)3 + NaCl
(d) Fe(NO3)2 + AgNO3 —> Fe(NO3)3 + Ag
(e) M2+ + CO32- —> MCO3

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X