Các nhân tố sau đây có thể tạo ra các cơ hội phát triển sản phẩm mới ngoại trừ:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Các nhân tố sau đây có thể tạo ra các cơ hội phát triển sản phẩm mới ngoại trừ:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị- marketing học mới nhất

X