Trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 25 (Có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 25 gồm có 30 câu trắc nghiệm lý thuyết về Quản trị sản xuất có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức tốt hơn.

Câu 1. Nhà máy Caric đóng xà lan phải dùng tôn 5mm với mức sử dụng 5000 tấn/năm, mỗi năm làm việc 300 ngày. Chi phí tồn trữ hàng năm là 25.000đ/tấn, chi phí đặt hàng 200.000đ/1 thời gian vận chuyển 5 ngày kể từ ngày nhận đơn hàng cho đến khi giao tôn. Điểm đặt hàng lại là bao nhiêu?
Câu 2. Giá trị hàng tồn kho hàng năm nào sau đây là đúng?
Câu 3. Chi phí nào sau đây không phải là chi phí tồn kho?
Câu 4. Chi phí sử dụng. thiết bị, phương tiện chiếm bao nhiêu % tỳ lệ với giá trị tồn kho:
Câu 5. Kỹ thuật phân tích ABC phân tổng số loại hàng tồn kho của nhóm C chiếm bao nhiêu phần trăm tồng giá trị hàng tồn kho:
Câu 6. Nhà máy Caric đóng xà lan phải dùng tôn 5mm với mức sử dụng 4.800 tấn/năm, mỗi năm làm việc 300 ngày. Chi phí tồn trữ hàng năm là 20.000đ/tấn, chi phí đặt hàng 100.000đ/1 thời gian vận chuyển 5 ngày kể từ ngày nhận đơn hàng cho đến khi giao tôn. Vậy sản lượng đơn hàng tối ưu là bao nhiêu?
Câu 7. Nhà máy Caric đóng xà lan phải dùng tôn 5mm với mức sử dụng 4.800 tấn/năm, mỗi năm làm việc 300 ngày. Chi phí tồn trữ hàng năm là 20.000đ/tấn, chi phí đặt hàng 100.000đ/1 thời gian vận chuyển 5 ngày kể từ ngày nhận đơn hàng cho đến khi giao tôn. Vậy điểm đặt hàng lại là bao nhiêu?
Câu 8. Nhóm chi phí về nhà cửa hoặc kho hàng bao gồm:
Câu 9. Chi phí không phải là chi phí tồn trữ:
Câu 10. Khi sử dụng kỹ thuật kiểm soát tồn kho theo mô hình EOQ không phải theo những giả định nào?
Câu 11. Tìm câu sai:
Câu 12. Trình tự giải bài toán không bao gồm:
Câu 13. Để giảm bớt những thay đổi gây rối loạn hệ thống người ta thường dùng công cụ nào?
Câu 14. Để xác định chủng loại, số lượng sản phẩm ta phải làm gì?
Câu 15. Trong lý thuyết xếp hàng đối với các doanh nghiệp dịch vụ có mấy loại chi phí dịch vụ:
Câu 16. Chi phí nâng cao dịch vụ trong ký thuyết xếp hàng đối với các doanh nghiệp gồm:
Câu 17. Hệ thống một kênh là:
Câu 18. Thứ tự đúng của các loại hệ thống của hoạt động dịch vụ là:
Câu 19. Có mấy loại trật tự dịch vụ của hàng chờ:
Câu 20. Trật tự đến trước - ra trước của hàng chờ được viết tắt là:
Câu 21. Vai trò của các mô hình xếp hàng là:
Câu 22. Ba yếu tố tạo thành một hệ thống dịch vụ:
Câu 23. Yếu tố nào không đúng trong 3 yếu tố tạo thành một hệ thống dịch vụ:
Câu 24. Lý thuyết xếp hàng nghiên cứu mối quan hệ ba yếu tố của hệ thống dịch vụ nhằm:
Câu 25. Chi phí nâng cao dịch vụ gồm:
Câu 26. Chi phí chờ đợi là gì?
Câu 27. Dòng khách vào (Arrivals hoặc Inputs) gọi tắt là:
Câu 28. Dòng vào mẫu thì số lượng khách hàng đi vào hệ thống trong đơn vị thời gian sẽ tuân theo luật phân bố xác suất:
Câu 29. Câu nào bao gồm đặc điểm của hàng chờ:
Câu 30. Trật tự dịch vụ gồm các loại:

đáp án Trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 25 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 16C
Câu 2ACâu 17A
Câu 3CCâu 18D
Câu 4BCâu 19B
Câu 5CCâu 20D
Câu 6CCâu 21A
Câu 7BCâu 22B
Câu 8ACâu 23C
Câu 9CCâu 24A
Câu 10DCâu 25A
Câu 11ACâu 26A
Câu 12DCâu 27C
Câu 13BCâu 28B
Câu 14BCâu 29B
Câu 15BCâu 30A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X