Trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 7 (Có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 7 gồm 30 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Quản trị sản xuất có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức tốt hơn.

Câu 1. Các biến động nhu cầu theo thời gian có thể xảy ra mấy trường hợp sau:
Câu 2. Có nhiều cách dự báo khác nhau, tuy nhiên cách dự báo theo….. là thích hợp nhất, cần thiết nhất trong hoạch định và quản trị sản xuất, tác nghiệp:
Câu 3. Khoảng thời gian dự báo trung hạn thường là:
Câu 4. Là loại dự báo do các cơ quan nghiên cứu, cơ quan dịch vụ thông tin, các bộ phận tư vấn kinh tế nhà nước thực hiên là:
Câu 5. Phân kỳ đầu tư có những ưu điểm nào sau đây, ngoại trừ:
Câu 6. Trường hợp nhu cầu > khả năng, DN có thể giảm bớt nhu cầu bằng cách:
Câu 7. Tại điểm hòa vốn:
Câu 8. Công suất thiết kế là công suất đạt được trong điều kiện:
Câu 9. Có những loại công suất nào?
Câu 10. Căn cứ nào sau đây không phải là căn cứ để lựa chọn công suất?
Câu 11. Trường hợp sự mất cân đối giữa nhu cầu và công suất chỉ xảy ra trong 1 thời đoạn ngắn. Giải pháp thường dùng lúc này là:
Câu 12. Công suất thiết kế được tính toán dựa vào
Câu 13. Công suất là:
Câu 14. Công thức tính hiệu năng:
Câu 15. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ ngoại trừ:
Câu 16. Nút chiến lược là: (chọn câu sai)
Câu 17. Công nghệ liên tục là:
Câu 18. Quyết định về thiết bị cần dựa trên nguyên tắc sau:
Câu 19. Quyết định về sản phẩm, dịch vụ bao gồm:
Câu 20. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ, ngoại trừ:
Câu 21. Các yêu cầu của sản phẩm, dịch vụ:
Câu 22. Những nhân tố có thể tạo ra các cơ hội phát triển sản phẩm mới, ngoại trừ:
Câu 23. Các quyết định về công nghệ thường sử dụng là, tìm câu sai:
Câu 24. Điều nào không nằm trong nguyên tắc lựa chọn thiết bị:
Câu 25. Việc lựa chọn máy móc thiết bị được tiến hành………. với việc lựa chọn công nghệ và công suất
Câu 26. Có mấy bước để giải bài toán chọn máy:
Câu 27. Khi sử dụng tín hiệu theo dõi để giám sát và kiểm soát dự báo thì nhận định nào dưới đây là đúng:
Câu 28. Nút chiến lược( nút quyết định) là điểm mà ở đó……………., có thể có ………phương án khác nhau, ký hiệu bằng…………
Câu 29. Các nhân tố sau đây có thể tạo ra các cơ hội phát triển sản phẩm mới ngoại trừ:
Câu 30. Sản phẩm mới có thể được giới thiệu ngay từ khi sản phẩm cũ đang còn trong giai đoạn ……

đáp án Trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 7 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 16D
Câu 2BCâu 17B
Câu 3CCâu 18D
Câu 4BCâu 19D
Câu 5CCâu 20C
Câu 6ACâu 21A
Câu 7BCâu 22D
Câu 8BCâu 23C
Câu 9BCâu 24B
Câu 10DCâu 25C
Câu 11ACâu 26D
Câu 12BCâu 27D
Câu 13CCâu 28C
Câu 14BCâu 29D
Câu 15CCâu 30B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X