Trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 22 (Có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 22 với 30 câu trắc nghiệm lý thuyết Quản trị sản xuất có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức tốt hơn.

Câu 1. Công dụng của chỉ tiêu MDHL khi lập lịch trình:
Câu 2. Bước thứ 2 trong bài toán cực tiểu là:
Câu 3. Nhược điểm của sơ đồ găng:
Câu 4. Theo quy tắc lập sơ đồ Pert cho phép:
Câu 5. Buớc nào sau đây không thuộc trình tự lập sơ đồ Pert:
Câu 6. Các nguyên tắc sắp xếp thứ tự công việc gồm:
Câu 7. Nguyên tắc FCFS có nghĩa:
Câu 8. Nguyên tắc SPT có nghĩa:
Câu 9. Nguyên tắc LPT có nghĩa:
Câu 10. Cơ sở của thuật toán?
Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất:
Câu 12. Nguyên tắc Johnson là:
Câu 13. Mục tiêu của nguyên tắc Johnson:
Câu 14. Điều kiện của bài toán cực tiểu áp dụng trong trường hợp:
Câu 15. Mục đích của bài toán cực tiểu:
Câu 16. Mục tiêu của bài toán khống chế thời gian:
Câu 17. Mục đích của bài toán cực đại:
Câu 18. Phương pháp sơ đồ Gantt biểu diễn:
Câu 19. Ưu điểm của phương pháp sơ đồ Gantt:
Câu 20. Nhược điểm của phương pháp sơ đồ Gantt:
Câu 21. Phạm vi áp dụng phương pháp sơ đồ Pert:
Câu 22. Quy tắc lập sơ đồ Pert:
Câu 23. Trình tự lập sơ đồ Pert:
Câu 24. Đường găng là:
Câu 25. Ý nghĩa cơ bản của đường găng:
Câu 26. Tìm câu sai trong các câu sau:
Câu 27. Tìm câu sai trong các câu sau:
Câu 28. Công việc X có thời gian bi quan là 15 ngày, thời gian lạc quan là 9 ngày, thời gian thường gặp là 12 ngày. Vậy thời gian thực hiện dự tính của công việc X là:
Câu 29. Công việc Y có thời gian gian bi quan là 9 tuần, thời gian lạc quan là 5 tuần, thời gian thường gặp là 7 tuần. Vậy thời gian thực hiện dự tính của công việc Y trong trường hợp này so với trường hợp không xác định được thời gian thường gặp, ngắn hơn:
Câu 30. Cho biết thời gian bi quan để thực hiện một công việc là 20 ngày, thời gian lạc quan là 15 ngày. Vậy độ lệch chuẩn về thời gian của công việc này là:

đáp án Trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 22 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 16A
Câu 2CCâu 17A
Câu 3DCâu 18A
Câu 4BCâu 19A
Câu 5DCâu 20A
Câu 6ACâu 21A
Câu 7ACâu 22A
Câu 8CCâu 23A
Câu 9DCâu 24A
Câu 10ACâu 25A
Câu 11ACâu 26D
Câu 12ACâu 27D
Câu 13ACâu 28C
Câu 14ACâu 29C
Câu 15ACâu 30B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X