Trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 26 (Có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Quản trị sản xuất có đáp án đề số 26 gồm có 30 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Quản trị sản xuất giúp bạn ôn tập kiến thức tốt hơn.

Câu 1. Loại trật tự nào được dùng phổ biến:
Câu 2. Câu nào không phải là phục vụ có ưu tiên như:
Câu 3. Các loại hệ thống của hoạt động dịch vụ:
Câu 4. Hệ thống dịch vụ bao gồm các yếu tố nào sau đây?
Câu 5. Trật tự FIFO là gì?
Câu 6. Mô hình xếp hàng A là loại hình dịch vụ có:
Câu 7. Dòng nào sau đây không phải là dòng vô hạn:
Câu 8. Ví dụ nào sau đây là 1 hệ thống nhiều kênh?
Câu 9. Có mấy loại hệ thống của hoạt động dịch vụ:
Câu 10. Có mấy mô hình xếp hàng:
Câu 11. Bài toán giao việc Hungary chỉ có mục đích là phân giao công việc sao cho:
Câu 12. Các phương pháp dùng để giải bài toán vận tải, ngoại trừ:
Câu 13. Dự báo nhu cầu sản sản xuất sản phẩm là:
Câu 14. Mục đích của điều độ sản xuất là:
Câu 15. Tiếp cận khoa học và tiếp cận hành vi trong quản trị sản xuất:
Câu 16. Mô hình xếp hàng A có mấy công thức:
Câu 17. Mô hình xếp hàng có mấy công thức:
Câu 18. Mô hình xếp hàng C có mấy công thức:
Câu 19. Mô hình xếp hàng D có mấy công thức:
Câu 20. Trong sản xuất, việc lựa chọn quá trình sản xuất là đòi hỏi tất yếu:
Câu 21. Trong quản trị sản xuất, quá trình biến đổi là:
Câu 22. Tiếp cận hành vi trong quản trị sản xuất nhấn mạnh vai trò của:
Câu 23. Hoàn thiện quản trị sản xuất trong giai đoạn ngày nay là một tất yếu do:
Câu 24. Đất đai không chỉ có ý nghĩa là điều kiện cần thiết cho quá trình sản xuất diễn ra:
Câu 25. Tiếp cận khoa học và tiếp cận hành vi trong quản trị sản xuất:
Câu 26. Chức năng quản trị sản xuất và quản trị tài chính có quan hệ với nhau:
Câu 27. Chức năng quản trị sản xuất và quản trị marketing có quan hệ với nhau:
Câu 28. Quản trị sản xuất là:
Câu 29. Mục tiêu của quản trị sản xuất là bảo đảm chất lượng sản phẩm/dịch vụ:
Câu 30. Mục tiêu tổng quát của quản trị sản xuất là:

đáp án Trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 26 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 16C
Câu 2DCâu 17C
Câu 3DCâu 18B
Câu 4ACâu 19D
Câu 5DCâu 20A
Câu 6BCâu 21B
Câu 7DCâu 22B
Câu 8CCâu 23C
Câu 9CCâu 24A
Câu 10BCâu 25C
Câu 11ACâu 26C
Câu 12DCâu 27B
Câu 13BCâu 28C
Câu 14CCâu 29A
Câu 15CCâu 30C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X