Trắc nghiệm vật lý 10 chương 5: Chất khí

Ôn tập trắc nghiệm vật lý 10 chương 5 có đáp án: Chất khí

Câu 1. Tính chất nào sau đây không phải là phân tử của vật chất ở thế khí

A. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định

B. Chuyển động hỗn loạn

C. Chuyến động không ngừng

D. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng

Câu 2. Điều nào sau đây là sai khi nói về cấu tạo chất

A. Các nguyên tử hay phân tử chuyên động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng thấp

B. Các nguyên tử, phân tử chuyến động hỗn loạn không ngừng

C. Các nguyên tử, phân tử đồng thời hút nhau và đẩy nhau

D. Các chất được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử

Câu 3. Câu nào sau đây nói về các phân tử khí lí tưởng là không đúng?

A. Có lực tương tác không đáng kể

B. Có thể tích riêng không đáng kể

C. Có khối lượng đáng kể

D. Có khối lượng không đáng kể

Câu 4. Có bao nhiêu nguyên tử ô xi trong 1 gam khí ô xi.

A. 6,022.${10}^{23}$

B. 1,882.${10}^{22}$

C. 2,82.${10}^{22}$

D. 2,82.${10}^{23}$

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Chất khí không có hình dạng và thế tích xác định

B. Chất lỏng không có thê tích riêng xác định

C. Lượng tương tác giữa các nguyên tử, phân tử trong chất rắn là rất mạnh

D. Trong chất lỏng các nguyên tử, phân tử dao động quanh vị trí cân bằng cố định

Câu 9. Câu nào sau đây nói về chuyến động của phân tử là không đúng?

A. Các nguyên tử chuyển động không ngừng

B. Chuyến động của phân tủ là do lực tương tác phân tử gây ra

C. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ vật càng cao

D. Các phân tử khí lí tưởng chuyển động theo hướng thẳng khi không va chạm

Câu 11. Khi nói về khí lí tưởng, phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Là khí mà thế tích các phân tử khí có thế bỏ qua

B. Là khí mà khối lượng các phân tử khí có thể bỏ qua

C. Là khí mà các phân tử chỉ tương tác với nhau khi va chạm

D. Khi va chạm với thành bình tạo nên áp suât

Câu 12. Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng

A. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử

B. Lực hút phân tử có thế bằng lực đẩy phân tử

C. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử

D. Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử rất gần nhau

Câu 13. Biểu thức nào sau đây là của định luật Bôi- rơ- Mari ốt?

A. ${{{p}_{1}{V}_{2}{=}{p}_{2}{V}_{1}}}$

B. $\dfrac{V_1}{p_1}=\dfrac{V_2}{p_2}$

C. $\dfrac{p_1}{V_1}=\dfrac{V_2}{p_2}$

D. ${{{p}_{1}{V}_{1}{=}{p}_{2}{V}_{2}}}$

Câu 14. Khi nhiệt độ không đổi, khối lượng riêng của chất khí phụ thuộc vào áp suất khí theo hệ thức nào sau đây?

A. ${p}_{1}{D}_{2}{=}{p}_{2}{D}_{1}$

B. ${p}_{1}{D}_{1}{=}{p}_{2}{D}_{2}$

C. ${{{D}{=}\dfrac{1}{P}}}$

D. pD = const

Câu 15. Ống thẳng đứng miệng ở dưới

A. 58,065(cm)

B. 68,072(cm)

C. 72(cm)

D. 54,065(cm)

Câu 17. Ống đặt nằm ngang

A. 58,065(cm)

B. 43,373(cm)

C. 52,174(cm)

D. 47,368(cm)

Câu 19. Hệ thức nào sau đây không phù hợp với định luật Bôilơ- Mariot?

A. ${{{p}_{1}{V}_{1}{=}{p}_{2}{V}_{2}}}$

B. $p∽V$

C. ${{{v}∽\dfrac{1}{p}}}$

D. ${{{p}∽\dfrac{1}{v}}}$

Câu 28. Trường hợp 3 thông số nào sau đây xác định trạng thái của 1 lượng khí xác định?

A. Áp suất, thế tích, khối lượng

B. áp suất, nhiệt độ, khối lượng

C. Thể tích, khối lượng, nhiệt độ

D. Áp suất, nhiệt độ, thể tích

Câu 29. Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình?

A. Không khí trong quà bóng bay bị phơi nắng, nắng lên, nở ra làm căng bóng

B. Đun nóng khí trong 1 xilanh, khí nở ra đầy pittong chuyển động

C. Đun nóng khí trong 1 bình đậy kín

D. Cả 3 quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 chương 5: Chất khí

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 16B
Câu 2DCâu 17D
Câu 3DCâu 18C
Câu 4BCâu 19B
Câu 5ACâu 20B
Câu 6ACâu 21B
Câu 7ACâu 22B
Câu 8ACâu 23A
Câu 9BCâu 24C
Câu 10ACâu 25A
Câu 11BCâu 26C
Câu 12ACâu 27A
Câu 13DCâu 28D
Câu 14ACâu 29C
Câu 15A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X