Trắc nghiệm vật lý 10 bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 34 - Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình có đáp án

Câu 1. Các vật rắn được phân thành các loại nào sau đây?

A. Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình.

B. Vật rắn dị hướng và vật rắn đẳng hướng.

C. Vật rắn tinh thể và vật rắn đa tinh thể .

D. Vật vô định hình và vật rắn đa tinh thể.

Câu 2. Chất rắn kết tinh là:

A. Chất rắn có cấu trúc đơn tinh thể

B. Chất rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể

C. Chất rắn có cẩu trúc đa tinh thể

D. Chất rắn có cấu trúc tinh thể

Câu 3. Trong tinh thể, các hạt (nguyên tử, phân tử, ion)

A. dao động nhiệt xung quanh vị trí cân bằng

B. đứng yên tại những vị trí xác định

C. chuyển động hỗn độn không ngừng

D. chuyển động trên quỹ đạo tròn xung quanh một vị trí xác định

Câu 4. Chọn phương án đúng trong các phương án sau đây:

A. Chất rắn kết tinh là chất rắn có cấu tạo từ một tinh thể

B. Chất rắn có cấu tạo từ những tinh thể rất nhỏ liên kết hỗn độn thuộc chất rắn kết tinh

C. Chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định và có tính dị hướng

D. Chất rắn có nhiệt độ nóng chảy xác định thì chất rắn đó thuộc chất rắn kết tinh.

Câu 5. Chọn phương án sai trong các phương án sau:

A. Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc chất đa tinh thể

B. Chất rắn có cấu tạo từ những tinh thể rất nhỏ liên kết hỗn độn thuộc chất rắn kết tinh

C. Chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng và chất rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng

D. Chất rắn có nhiệt độ nóng chảy xác định thì chất rắn đó thuộc chất rắn kết tinh.

Câu 6. Chất rắn vô định hình:

A. Có cấu trúc tinh thể, do đó không có dạng hình học xác định, không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định và có tính đẳng hướng.

B. Không có cấu trúc tinh thể, do đó không có dạng hình học xác định, không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định và có tính đẳng hướng.

C. Không có cấu trúc tinh thể, do đó có dạng hình học xác định, có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định và có tính dị hướng

D. Có cấu trúc tinh thể, có dạng hình học xác định, có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định và có tính dị hướng.

Câu 7. Chât rắn vô định hình

A. Không có cấu trúc tinh thể và có tính đẳng hướng

B. Không có dạng hình học xác định

C. Không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định

D. Cả A, B, C đúng

Câu 8. Chất rắn vô định hình và chất rắn kết tinh:

A. Khác nhau ở chỗ chất rắn kết tinh có cấu tạo từ những kết cấu rắn có dạng hình học xác định , còn chất rắn vô định hình thì không.

B. Giống nhau ở điểm là cả hai lọai chất rắn đều có nhiệt độ nóng chảy xác định

C. Chất rắn kết tinh đơn tinh thể có tính đẳng hướng như chất rắn vô định hình

D. Giống nhau ở điểm cả hai đều có hình dạng xác định

Câu 9. Chọn phương án đúng trong các phương án sau đây:

A. Các phân tử chất rắn kết tinh chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng cố định được gọi là nút mạng.

B. Chất rắn kết tinh có cấu trúc mạng tinh thể khác nhau, nghĩa là các phân tử khác nhau, thì có tính vật lý khác nhau.

C. Tính chất vật lý của chất kết tinh bị thay đổi nhiều là do mạng tinh thể có một vài chỗ bị sai lệch.

D. Tính chất dị hướng hay đẳng hướng của chất kết tinh là do mạng tinh thể có một vài chổ bị sai lệch gọi là lỗ hổng.

Câu 10. Tính chất chỉ có ở chất rắn đơn tinh thể là:

A. có nhiệt độ nóng chảy không xác định

B. có nhiệt độ nóng chảy xác định

C. tính dị hướng

D. có cấu trúc tinh thể

Câu 11. Tính chất nào sau đây KHÔNG liên quan đến chất rắn kết tinh?

A. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.

B. Có tình dị hướng hoặc đẳng hướng.

C. Có cấu trúc mạng tinh thể.

D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Câu 12. Chất kết tinh không có đặc tính nào sau đây?

A. Chất rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng

B. Ở mỗi áp suất, mỗi cấu trúc tinh thể có nhiệt độ nóng chảy xác định, không đổi

C. Chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng

D. Cấu trúc tinh thể được tạo thành từ cùng một loại hạt thì có tính chất vật lí giống hệt nhau.

Câu 13. Vật rắn nào dưới đây là vật rắn vô định hình ?

A. Băng phiến

B. Thủy tinh

C. Kim loại

D. Hợp kim

Câu 15. Chất nào sau đây có tính dị hướng?

A. thạch anh

B. đồng

C. kẽm

D. thủy tinh

Câu 16. Chất rắn vô định hình có đặc điểm và tính chất là:

A. có tính dị hướng

B. có cấu trúc tinh thế

C. có dạng hình học xác định

D. có nhiệt độ nóng chảy không xác định

Câu 17. Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình ?

A. Có dạng hình học xác định.

B. Có cấu trúc tinh thể

C. Có tính dị hướng

D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định

Câu 18. Chất rắn vô định hình có đặc tính nào dưới đây ?

A. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định

B. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định

C. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định

D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định

Câu 19. Vật nào sau đây không có cấu trúc tinh thể ?

A. Hạt muối

B. Viên kim cương

C. Miếng thạch anh

D. Cốc thủy tinh

Câu 21. Khi so sánh đặc tính của vật rắn đơn tinh thể và vật rắn vô định hình, kết luận nào sau đây là đúng?

A. Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định còn vật rắn vô định hình có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định

B. Vật rắn đơn tinh thể có tính đẳng hướng có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật rắn vô định hình có tính dị hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định

C. Vật rắn đơn tinh thể có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật rắn vô định hình có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định

D. Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, không có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật rắn vô định hình có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định

Câu 22. Khi so sánh đặc tính của vật rắn đơn tinh thể và vật rắn vô định hình, kết luận nào sau đây là sai?

A. Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định còn vật rắn vô định hình có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định

B. Vật rắn vô định hình có đặc tính dễ tạo hình

C. Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng

D. Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, không có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật rắn vô định hình có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định

Câu 23. Điều nào sau đây là SAI liên quan đến chất kết tinh?

A. Chất đa tinh thể là chất gồm vô số tinh thể nhỏ liên kết hỗn độn với nhau

B. Tính chất vật lý của đa tinh thể như nhau theo mọi hướng

C. Các chất kết tinh được cấu tạo từ cùng một lọai hạt sẽ luôn có tính chất vật lý giống nhau

D. Cả ba điều trên đều sai

Câu 24. Kim cương có tính chất vật lí khác với than chì vì:

A. cấu trúc tinh thể không giống nhau

B. bản chất các hạt tạo thành tinh thể không giống nhau

C. loại liên kết giữa các hạt trong tinh thể khác nhau

D. kích thước tinh thể không giống nhau

Câu 25. Phát biểu nào sau đây là sai? Vật rắn vô định hình

A. không có cấu trúc tinh thể

B. có nhiệt độ nóng chảy (hay đông đặc) xác định

C. có tính đẳng hướng

D. khi bị nung nóng chúng mềm dần và chuyển sang lỏng

Câu 26. Đặc tính nào là của chất rắn vô định hình?

A. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định

B. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định

C. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định

D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định

Câu 27. Nhờ việc sử dụng tia Rơn-ghen (hay tia X) người ta biết được

A. bản chất của các hạt trong tinh thể là nguyên tử, phân tử hay ion

B. các hạt trong tinh thể chuyển động nhanh hay chậm

C. trật tự sắp xếp của các hạt trong tinh thể

D. các hạt trong tinh thể liên kết với nhau mạnh hay yếu.

Câu 28. Tinh thể của một chất

A. được tạo thành từ cùng một lọa hạt thì có tính chất vật lí giống nhau.

B. được hình thành trong quá trình nóng chảy

C. được tạo thành từ cùng một loạt hạt thì có dạng hình học giống nhau.

D. có kích thước càng lớn nếu tốc độ kết tinh càng nhỏ

Câu 29. Vật rắn vô định hình có:

A. Tính dị hướng

B. Nhiệt độ nóng chảy xác định

C. Cấu trúc tinh thể.

D. Tính đẳng hướng.

Câu 30. Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt nóng chảy?

A. Nhiệt nóng chảy của vật rắn là nhiệt lượng cung cấp cho vật rắn trong quá trình nóng chảy

B. Đơn vị của nhiệt nóng chảy là Jun (J).

C. Các chất có khối lượng bằng nhau thì có nhiệt độ nóng chảy như nhau.

D. Nhiệt nóng chảy tính bằng công thức Q = ${λ}$.m trong đó λ là nhiệt nóng chảy riêng của chất làm vật, m là khối lượng của vật.

Câu 31. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mạng tinh thể?

A. Trong mạng tinh thể, giữa các hạt ở nút mạng luôn có lực tương tác, lực tương tác này có tác dụng duy trì cấu trúc mạng tinh thể.

B. Trong mạng tinh thể, các hạt có thể là iôn dương, iôn âm, có thể là nguyên tử hay phân tử

C. Tính tuần hoàn trong không gian của tinh thể được biểu diễn bằng mạng tinh thể.

D. Các phát biểu A, B, C đều đúng

Câu 33. Khi nói về mạng tinh thể điều nào sau đây sai?

A. Tính tuần hoàn trong không gian của tinh thể được biểu diễn bằng mạng tinh thể

B. Trong mạng tinh thể, các hạt có thể là ion dương, ion âm, có thể là nguyên tử hay phân tử.

C. Mạng tinh thể của tất cả các chất đều có hình dạng giống nhau.

D. Trong mạng tinh thể, giữa các hạt ở nút mạng luôn có lực tương tác, lực tương tác này có tác dụng duy trì cấu trúc mạng tinh thể.

Câu 34. Chất vô định hình có tính chất nào sau đây?

A. Chất vô định hình có cấu tạo tinh thể

B. Chất vô định hình có nhiệt độ nóng chảy xác định.

C. Sự chuyển từ chất rắn vô định hình sang chất lỏng xảy ra liên tục

D. Chất vô định hình có tính dị hướng.

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 18A
Câu 2DCâu 19D
Câu 3ACâu 20B
Câu 4DCâu 21A
Câu 5BCâu 22D
Câu 6BCâu 23C
Câu 7DCâu 24A
Câu 8ACâu 25B
Câu 9ACâu 26D
Câu 10CCâu 27C
Câu 11DCâu 28D
Câu 12DCâu 29D
Câu 13BCâu 30C
Câu 14BCâu 31D
Câu 15ACâu 32B
Câu 16DCâu 33C
Câu 17DCâu 34C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X