Trắc nghiệm vật lý 10 bài 27: Cơ năng

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 27 - Cơ năng có đáp án

Câu 1. Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình rơi

A. động năng của vật không đổi

B. thế năng của vật không đổi

C. tổng động năng và thế năng của vật không thay đổi

D. tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi.

Câu 2. Một vận động viên trượt tuyết từ trên vách núi trượt xuống, tốc độ trượt mỗi lúc một tăng. Như vậy đối với vận động viên

A. động năng tăng, thế năng tăng

B. động năng tăng, thế năng giảm

C. động năng không đổi, thế năng giảm

D. động năng giảm, thế năng tăng

Câu 3. Trong quá trình dao động của một con lắc đơn thì tại vị trí cân bằng

A. động năng đạt giá trị cực đại

B. thế năng đạt giá trị cực đại

C. cơ năng bằng không

D. thế năng bằng động năng

Câu 4. Khi thả một vật trượt không vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng có ma sát

A. cơ năng của vật bằng giá trị cực đại của động năng

B. độ biến thiên động năng bằng công của lực ma sát

C. độ giảm thế năng bằng công của trọng lực.

D. độ giảm thế năng bằng độ tăng động năng

Câu 5. Một vật đang chuyển động có thể không có:

A. Động lượng.

B. Động năng.

C. Thế năng.

D. Cơ năng.

Câu 6. Chọn phương án sai. Một vật đang chuyển động có thể có

A. Động lượng.

B. Động năng.

C. Thế năng.

D. Cơ năng.

Câu 7. Một vật đang chuyển động có thể không có:

A. Động năng tăng, thế năng tăng

B. Động năng tăng, thế năng giảm.

C. Động năng giảm, thế năng giảm

D. Động năng giảm, thế năng tăng

Câu 8. Một vật được ném từ dưới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì

A. Động năng giảm, thế năng tăng.

B. Động năng giảm, thế năng giảm.

C. Động năng tăng, thế năng giảm.

D. Động năng và thế năng đều không đổi

Câu 9. Xét chuyển động của con lắc đơn như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng

A. Động năng của vật cực đại tại A và B cực tiểu tại O.

B. Động năng của vật cực đại tại O và cực tiểu tại A và B.

C. Thế năng của vật cực đại tại O.

D. Thế năng của vật cực tiểu tại M.

Câu 10. Cơ năng là đại lượng:

A. Vô hướng, luôn dương.

B. Vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.

C. Véc tơ cùng hướng với véc tơ vận tốc.

D. Véc tơ, có thể âm, dương hoặc bằng không.

Câu 11. Cơ năng của một vật bằng

A. tổng thế năng và động lượng của vật

B. tổng động lượng và động năng của vật

C. tổng động năng và thế năng của vật

D. Cả A, B, C đều sai

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 27: Cơ năng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 20C
Câu 2BCâu 21A
Câu 3ACâu 22B
Câu 4CCâu 23D
Câu 5CCâu 24C
Câu 6CCâu 25D
Câu 7BCâu 26A
Câu 8ACâu 27D
Câu 9BCâu 28A
Câu 10BCâu 29C
Câu 11CCâu 30B
Câu 12CCâu 31B
Câu 13CCâu 32A
Câu 14DCâu 33A
Câu 15ACâu 34D
Câu 16DCâu 35A
Câu 17BCâu 36C
Câu 18CCâu 37B
Câu 19ACâu 38A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X