Trắc nghiệm Toán 7 chương 2 bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Đề trắc nghiệm Toán lớp 7 chương 2 bài 7 - Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) có đáp án

Câu 1. Đồ thị hàm số y = ax (a${≠}$0) là:

A. Một đường thẳng

B. Đi qua gốc tọa độ

C. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ

D. Một đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ

Câu 2. Đồ thị hàm số y=ax (a${≠}$0) là... đi qua gốc tọa độ : Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. Một đường thẳng

B. Đi qua gốc tọa độ

C. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ

D. Một đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ

Câu 3. Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là

A. M (-2;-2)

B. N (1;4)

C. P (-1;-2)

D. Q (-1;2)

Câu 5. Đồ thị hàm số y = -5x không đi qua điểm

A. M (1;5)

B. N(-2;10)

C. P (-1;5)

D. Q (2;-10)

Câu 6. Đồ thị hàm số ${y}{=}\dfrac{6}{5}{x}$ không đi qua điểm

A.M $\left({{{1}{;}\dfrac{6}{5}}}\right)$

B. N (5;6)

C. Q (-10;-12)

D. P (-1;6)

Câu 7. Điểm B (-2;6) không thuộc đồ thị hàm số

A. y = -3x

B. y = x+8

C. y = 4-x

D. ${y}{=}{x}^{2}$

Câu 8. Điểm M(-1;3) không thuộc đồ thị hàm số

A. y = -3x

B. y = x+4

C. y = 2-x

D. y = 2x+3

Câu 9. Cho hình vẽ sau

Đường thẳng OK là đồ thị hàm số nào dưới đây?

A. y = -2x

B. y = -0,5x

C. ${y}{=}\dfrac{1}{2}{x}$

D. y = 2x

Câu 10. Cho hình vẽ sau

Đường thẳng OK là đồ thị hàm số nào dưới đây?

A. y = -2x

B. y = -0,5x

C. ${y}{=}\dfrac{1}{2}{x}$

D. y = 2x

Câu 15. Đồ thị hàm số y = 3x là đường thẳng nào trong hình vẽ sau:

A. Đường thẳng d

B. Đường thẳng d'

C. Trục Ox

D. Đáp án khác

Câu 16. Đồ thị hàm số ${y}{=}{-}\dfrac{3}{2}{x}$ là đường thẳng nào trong hình vẽ:

A. Đường thẳng d1

B. Đường thẳng d2

C. Đường thẳng d3

D. Đáp án khác

Câu 19. Cho ba điểm A(-1;4); B(2;-8); C(1,5;-6). Chọn câu đúng

A. Ba điểm A(-1;4); B(2;-8); C(1,5;-6) đều nằm trên trục hoành

B. Ba điểm A(-1;4); B(2;-8); C(1,5;-6) đều nằm trên trục tung

C. Ba điểm A(-1;4); B(2;-8); C(1,5;-6) không thẳng hàng

D. Ba điểm A(-1;4); B(2;-8); C(1,5;-6) thẳng hàng

Câu 20. Cho ba điểm A(2;6); B(-3;-9); C(2,5;7,5). Chọn câu đúng

A. Ba điểm A(2;6); B(-3;-9); C(2,5;7,5) đều nằm trên trục hoành

B. Ba điểm A(2;6); B(-3;-9); C(2,5;7,5) đều nằm trên trục tung

C. Ba điểm A(2;6); B(-3;-9); C(2,5;7,5) không thẳng hàng

D. Ba điểm A(2;6); B(-3;-9); C(2,5;7,5) thẳng hàng

Câu 21. Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ sau:
Tìm ${f}{(}{-}{2}{)}{;}{f}{(}{1}{)}$

A. f(-2) =

B. f(-2) = -1 ; f(1) = -2

C. f(-2) = -1 ; f(1) = 2

D. f(-2) = 1 ; f(1) = -2

Câu 23. Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ sau:
Tìm f(-2); f(3) (23)

A. f(-2) = 1 ; f(3) = 2

B. f(-2) = 1 ; f(3) = -2

C. f(-2) = -1 ; f(3) = 2

D. f(-2) = -1 ; f(3) = -2

Câu 33. Đồ thị hàm số y = ax (${a}{≠}{0}$) đi qua điểm A . Tính hệ số a?

A. a = $\dfrac{1}{3}$

B. a = $\dfrac{{{-}{1}}}{27}$

C. a = -3

D. a = -27

Câu 34. Đồ thị hàm số y = ax (${a}{≠}{0}$) đi qua điểm A(5;-2). Tính hệ số a?

A. a = ${-}\dfrac{1}{3}$

B. a = ${-}\dfrac{2}{5}$

C. a = $\dfrac{5}{2}$

D. a = ${-}\dfrac{5}{2}$

Câu 38. Cho đồ thị hàm số y = -12x và điểm A thuộc đồ thị đó. Tìm tọa độ điểm A nếu biết hoành độ điểm A là ${-}\dfrac{1}{2}$?

A. A $\left({{\dfrac{1}{24}{;}\dfrac{{{-}{1}}}{2}}}\right)$

B. A $\left({{\dfrac{{{-}{1}}}{2}{;}{6}}}\right)$

C. A $\left({{\dfrac{{{-}{1}}}{2}{;}{24}}}\right)$

D. A $\left({{\dfrac{{{-}{1}}}{2}{;}{-}{6}}}\right)$

đáp án Trắc nghiệm Toán 7 chương 2 bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 20 D
Câu 2 A Câu 21 A
Câu 3 D Câu 22 D
Câu 4 D Câu 23 A
Câu 5 A Câu 24 D
Câu 6 D Câu 25 A
Câu 7 D Câu 26 B
Câu 8 D Câu 27 B
Câu 9 B Câu 28 D
Câu 10 D Câu 29 B
Câu 11 C Câu 30 C
Câu 12 C Câu 31 B
Câu 13 A Câu 32 D
Câu 14 A Câu 33 B
Câu 15 A Câu 34 B
Câu 16 A Câu 35 C
Câu 17 B Câu 36 A
Câu 18 B Câu 37 D
Câu 19 D Câu 38 B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X