Trắc nghiệm Toán 7 chương 2 bài 5: Hàm số

Đề trắc nghiệm Toán lớp 7 chương 2 bài 5 - Hàm số có đáp án

Câu 1. Cho bảng giá trị sau. Chọn câu đúng

A. Đại lượng y là hàm số của đại lượng x

B. Đại lượng y là không hàm số của đại lượng x

C. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x

D. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x

Câu 4. Một hàm số được cho bằng công thức ${y}{ }{=}{ }{f}{(}{x}{)}{ }{=}{ }{-}{x}^{2}{ }{+}{ }{2}$. Tính f(-1/2); f(0)

A. ${f}\left({{{-}\dfrac{1}{2}}}\right){ }{=}{ }{0}{;}{ }{f}\left({0}\right){ }{=}{ }\dfrac{7}{4}$

B. ${f}\left({{{-}\dfrac{1}{2}}}\right){ }{=}{ }\dfrac{7}{4}{;}{ }{f}\left({0}\right){ }{=}{ }{2}$

C. ${f}\left({{{-}\dfrac{1}{2}}}\right){ }{=}{ }{-}\dfrac{7}{4}{;}{ }{f}\left({0}\right){ }{=}{ }{2}$

D. ${f}\left({{{-}\dfrac{1}{2}}}\right){ }{=}{ }\dfrac{7}{4}{;}{ }{f}\left({0}\right){ }{=}{ }{-}{2}$

Câu 6. Cho hàm số y = f(x) = 2 - 8x. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. f(0) = 0

B. f(1) = 6

C. f(-1) = 10

D. f(2) = -4

Câu 7. Cho hàm số y = f(x) = |x + 1| . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. f(-2) = -1

B. f(-1) = 0

C. f(-3) = 4

D. f(1) = -2

Câu 10. Hãy cho biết các vị trí của các điểm có hoành độ lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 và có tung độ lớn hơn 0 nhỏ hơn 4

A. Nằm trong hình chữ nhật được giới hạn bởi bốn đường thẳng x = 0; x = 1; y = 0 ; y = 4, tính cả các điểm thuộc bốn đường thẳng trên

B. Nằm trong hình chữ nhật được giới hạn bởi bốn đường thẳng x = 0;x = 1; y = 0 ; y = 4, không tính các điểm thuộc bốn đường thẳng trên

C. Nằm ngoài hình chữ nhật được giới hạn bởi bốn đường thẳng x = 0; x = 1 ; y = 0 ;y=4, tính cả các điểm thuộc bốn đường thẳng trên

D. Nằm ngoài hình chữ nhật được giới hạn bởi bốn đường thẳng x = 0; x = 1 ; y = 0;y = 4 , không tính các điểm thuộc bốn đường thẳng trên

Câu 12. Trên mặt phẳng tọa độ, các điểm có hoành độ bằng 0 là:

A. Nằm trên trục hoành

B. Nằm trên trục tung

C. Điểm A(0;3)

D. Gốc tọa độ

Câu 13. Trên mặt phẳng tọa độ, các điểm có tung độ bằng 0 là:

A. Nằm trên trục hoành

B. Nằm trên trục tung

C. Điểm A(1;0)

D. Gốc tọa độ

Câu 16. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ các điểm A(-2;1);B(-6;1);C(-6;6) và D(-2;6). Tứ giác ABCD là hình gì?

A. Hình vuông

B. Hình chữ nhật

C. Hình bình hành

D. Chưa đủ điều kiện xác định

Câu 17. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ các điểm A(3;1);B(-2;1);C(3;4) và D(-2;4). Tứ giác ABCD là hình gì?

A. Hình vuông

B. Hình chữ nhật

C. Hình bình hành

D. Chưa đủ điều kiện xác định

Câu 18. Bảng giá trị sau. Chọn câu đúng

A. Đại lượng y là hàm số của đại lượng x

B. Đại lượng y không là hàm số của đại lượng x

C. Đại lượng y tỉ lê thuận với đại lượng x

D. Đại lượng y tỉ lê nghịch với đại lượng x

Câu 20. Cho hàm số ${y}{=}{f}{(}{x}{)}{=}\dfrac{15}{{{2}{x}{-}{3}}}$

A. ${x}{≠}{2}$

B. x = 3

C. ${x}{=}\dfrac{3}{2}$

D. ${x}{≠}\dfrac{3}{2}$

Câu 21. Cho hàm số ${y}{=}{f}{(}{x}{)}{=}\dfrac{{{-}{7}}}{{{x}{-}{3}}}$

A. ${x}{≠}{-}{3}$

B. x = - 3

C. x = 3

D. ${x}{≠}{3}$

Câu 22. Một hàm số được cho bằng công thức ${y}{=}{f}{(}{x}{)}{=}\dfrac{{{2}{x}{-}{5}}}{3}$. Tính f(-1); f(2)

A. ${f}{(}{-}{1}{)}{=}{-}{1}{;}{f}{(}{2}{)}{=}\dfrac{{{-}{5}}}{3}$

B. ${f}{(}{-}{1}{)}{=}{-}\dfrac{7}{3}{;}{f}{(}{2}{)}{=}\dfrac{{{-}{1}}}{3}$

C. ${f}{(}{-}{1}{)}{=}\dfrac{7}{3}{;}{f}{(}{2}{)}{=}\dfrac{{{-}{1}}}{3}$

D. ${f}{(}{-}{1}{)}{=}{-}\dfrac{7}{3}{;}{f}{(}{2}{)}{=}\dfrac{1}{3}$

Câu 25. Cho hàm số ${y}{=}{3}{x}^{2}{+}{1}$. So sánh ${f}{(}{x}{)}{;}{f}{(}{-}{x}{)}$

A. ${f}{(}{x}{)}{>}{f}{(}{-}{x}{)}$

B. ${f}{(}{x}{)}{<}{f}{(}{-}{x}{)}$

C. ${f}{(}{x}{)}{=}{f}{(}{-}{x}{)}$

D. ${f}{(}{x}{)}{≠}{f}{(}{-}{x}{)}$

Câu 26. Cho hàm số ${y}{=}{f}{(}{x}{)}{=}{-}{5}{x}^{2}{-}{7}$. So sánh ${f}{(}{x}{)}{;}{f}{(}{-}{x}{)}{+}{2}$

A. ${f}{(}{x}{)}{=}{f}{(}{-}{x}{)}{+}{2}$

B. ${f}{(}{x}{)}{>}{f}{(}{-}{x}{)}{+}{2}$

C. ${f}{(}{x}{)}{<}{f}{(}{-}{x}{)}{+}{2}$

D. ${f}{(}{x}{)}{≤}{f}{(}{-}{x}{)}{+}{2}$

Câu 31. Tọa độ điểm M trên hình hình vẽ sau:

A. (-2;-2)

B. (-2 ; 2)

C. (2; -2)

D. (2;2)

Câu 32. Tọa độ điểm A như hình vẽ

A. ( -2 ; -3)

B. ( 2 ; 3)

C. ( 2; 2)

D. ( -2; 3)

đáp án Trắc nghiệm Toán 7 chương 2 bài 5: Hàm số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 18 A
Câu 2 C Câu 19 D
Câu 3 D Câu 20 D
Câu 4 B Câu 21 D
Câu 5 C Câu 22 B
Câu 6 C Câu 23 C
Câu 7 B Câu 24 A
Câu 8 A Câu 25 C
Câu 9 A Câu 26 C
Câu 10 B Câu 27 B
Câu 11 D Câu 28 B
Câu 12 B Câu 29 A
Câu 13 A Câu 30 A
Câu 14 D Câu 31 B
Câu 15 D Câu 32 B
Câu 16 B Câu 33 A
Câu 17 B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X