Trắc nghiệm Toán 7 chương 4 bài 3: Đơn thức

Đề trắc nghiệm Toán lớp 7 chương 4 bài 3 - Đơn thức có đáp án

Câu 2. Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. ${2}{ }{+}{ }{x}^{2}{y}$

B. ${-}\dfrac{1}{5}{x}^{4}{y}^{5}$

C. $\dfrac{{{x}{ }{+}{ }{y}^{3}}}{{{3}{y}}}$

D. ${-}\dfrac{3}{4}{x}^{3}{y}{ }{+}{ }{7}{x}$

Câu 3. Sau khi thu gọn đơn thức ${2}{.}{(}{-}{3}{.}{x}^{3}{.}{y}{)}{y}^{2}$ ta được đơn thức

A. ${-}{6}{x}^{3}{y}^{3}$

B. ${6}{x}^{3}{y}^{3}$

C. ${6}{x}^{3}{y}^{2}$

D. ${-}{6}{x}^{2}{y}^{3}$

Câu 6. Tìm phần biến trong đơn thức ${100}{a}{b}{x}^{2}{y}{z}$ với a, b là hằng số.

A. ${a}{b}^{2}{x}^{2}{y}{z}$

B. ${x}^{2}{y}$

C. ${x}^{2}{y}{z}$

D. 100ab

Câu 7. Tích của hai đơn thức $\dfrac{11}{20}{x}^{2}{y}{z}{ }{v}{à}{ }\dfrac{20}{11}{x}^{4}{y}^{2}{z}^{3}$ là

A. $\dfrac{11}{20}{x}^{4}{y}^{3}{z}^{4}$

B. ${x}^{6}{y}^{3}{z}^{4}$

C. ${x}^{8}{y}^{2}{z}^{3}$

D. ${x}^{8}{y}^{3}{z}^{4}$

Câu 9. Thu gọn đơn thức $\dfrac{1}{2}{x}{y}{.}\dfrac{3}{4}{z}{x}^{2}{y}$ ta được

A. $\dfrac{1}{4}{x}^{3}{y}{z}$

B. $\dfrac{3}{8}{x}^{3}{y}{z}$

C. $\dfrac{3}{8}{x}^{3}{y}^{2}{z}$

D. $\dfrac{3}{8}{x}^{3}{y}^{2}{z}^{2}$

đáp án Trắc nghiệm Toán 7 chương 4 bài 3: Đơn thức

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6C
Câu 2BCâu 7B
Câu 3ACâu 8B
Câu 4CCâu 9C
Câu 5BCâu 10A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X