Trắc nghiệm Toán 7 chương 4 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Đề trắc nghiệm Toán lớp 7 chương 4 bài 1 - Khái niệm về biểu thức đại số có đáp án

Câu 1. Biểu thức đại số là:

A. Biểu thức có chứa chữ và số

B. Biểu thức bao gồm các phép toán trên các số (kể cả những chữ đại diện cho số)

C. Đẳng thức giữa chữ và số

D. Đẳng thức giữa chữ và số cùng các phép toán

Câu 4. Mệnh đề: " Tổng các lập phương của hai số a và b " được biểu thị bởi

A. ${a}^{3}{ }{+}{ }{b}^{3}$

B. $\left(^{{{a}{ }{+}{ }{b}}}\right){3}$^

C. ${a}^{2}{ }{+}{ }{b}^{2}$

D. $\left(^{{{a}{ }{+}{ }{b}}}\right){2}$^

Câu 5. Biểu thức ${a}{ }{-}{ }{b}^{3}$ được phát biểu bằng lời là:

A. Lập phương của hiệu a và b

B. Hiệu của a và bình phương của b

C. Hiệu của a và lập phương của b

D. Hiệu của a và b

Câu 10. Biểu thức ${a}^{2}{(}{x}{ }{+}{ }{y}{)}$ được biểu thị bằng lời là:

A. Bình phương của a và tổng x và y

B. Tổng bình phương của a và x với y

C. Tích của a bình phương với tổng của x và y

D. Tích của a bình phương và x với y

đáp án Trắc nghiệm Toán 7 chương 4 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2CCâu 7D
Câu 3BCâu 8A
Câu 4ACâu 9D
Câu 5CCâu 10C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X