Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi gì?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đối tượng nào sau đây không thể cập nhật dữ liệu?

Đối tượng không thể cập nhật dữ liệu là mẫu hỏi, báo cáo.

Báo cáo thường được sử dụng để:

Báo cáo thường được sử dụng để thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu và trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định.

Để tạo nhanh một báo cáo, thường chọn cách nào trong các cách dưới đây:

Để tạo nhanh một báo cáo, thường chọn cách dùng thuật sĩ tạo báo cáo và sau đó sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên.

Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau đây?

Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó

Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng:

Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước, bạn nên sử dụng đối tượng Báo cáo. Đối tượng Báo cáo cho phép bạn lưu trữ dữ liệu trong các trường được định nghĩa trước và xuất chúng ra theo định dạng mẫu cụ thể. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn tự động hóa việc in các biểu mẫu, hóa đơn, hoặc bất kỳ loại tài liệu chuẩn nào dựa trên dữ liệu đầu vào. Sử dụng đối tượng Báo cáo trong ngôn ngữ lập trình của bạn để tăng tính hiệu quả và giảm thời gian thiết kế mẫu.

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?

Báo cáo tạo bằng thuật sĩ đạt yêu cầu về hình thức

Để làm việc với báo cáo, chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng?

Để làm việc với báo cáo, chọn Reports trong bảng chọn đối tượng

Khi mở một báo cáo, nó được hiển thị dưới dạng nào?

Khi mở một báo cáo, nó được hiển thị dưới dạng nào chế độ xem trước

Giả sử bảng HOCSINH gồm có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng nào trong các đối tượng sau?

Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng "Form". Biểu mẫu (Form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiển thị thông tin.

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X