Trắc nghiệm sử 6 bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển...

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 16 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc

Câu 1. Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa về văn hóa đối với nhân dân ta nhằm mục đích gì?

A. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông.

B. Khai hóa văn minh cho nhân dân ta.

C. Nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa.

D. Phát triển văn hóa Hán trên đất nước ta.

Câu 2. Văn hóa ở nước ta dưới thời kì Bắc thuộc có đặc điểm gì nổi bật?

A. Văn hóa Trung Quốc không ảnh hưởng nhiều đến văn hóa nước ta.

B. Nhân dân ta tiếp thu những yếu tố tích cực của văn hóa Trung Quốc.

C. Tiếp thu và sáng tạo yếu tố bên ngoài, giữ gìn những giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc.

D. Bảo tồn phong tục tập quán truyền thống của dân tộc.

Câu 3. Người Hán truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải

A. sùng bái Nho giáo.

B. học chữ Nho.

C . học theo tục lệ Nho giáo.

D. thay đổi phong tục theo người Hán.

Câu 5. Đặc điểm nổi bật của văn hóa Việt Nam thời kì Bắc thuộc là gì?

A. Ý thức đối kháng bất khuất trước sự đồng hóa của phong kiến phương Bắc.

B. Tiếp biến văn hóa Hán để làm giàu cho văn hóa dân tộc.

C. Giao lưu tự nhiên với văn hóa Trung Quốc.

D. Giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.​

Câu 7. Đâu không phải nguyên nhân giúp bản sắc văn hóa Việt vẫn được bảo tồn và phát triển qua hàng nghìn năm Bắc thuộc?

A. Người Việt phát huy được bản lĩnh trí tuệ của mình.

B. Những phong tục, tập quán đã được hình thành từ lâu đời.

C. Ý thức bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc của nhân dân ta.

D. Truyền thống phụ hệ của người Lạc Việt.

Câu 8. Đâu không phải nét văn hóa của người Việt được giữ gìn và phát triển trong thời kì Bắc thuộc?

A. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.

B. Tục ăn trầu.

C. Tục nhuộm răng đen.

D. Tục xin chữ đầu năm.

Câu 10. Đâu không phải phong tục cổ của người Việt được lưu giữ đến ngày nay?

A. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.

B. Tục xăm mình.

C. Tục ăn trầu.

D. Tổ chức các lễ hội.

Câu 11. Việc giữ gìn và phát triển được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc trong thời kì Bắc thuộc cho thấy dân Việt

A. có tinh thần nồng nàn yêu nước.

B. không được học tiếng Hán.

C. khó đồng hóa về văn hóa.

D. có tinh thần đấu tranh dũng cảm.

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển...

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 7D
Câu 2CCâu 8D
Câu 3DCâu 9A
Câu 4DCâu 10B
Câu 5BCâu 11A
Câu 6C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X