Trắc nghiệm sử 6 bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến...

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 14 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam thời Bắc thuộc

Câu 1. Đâu không phải chính sách bóc lột về kinh tế các triều đại phong kiến phương Bắc áp dụng ở nước ta trong thời Bắc thuộc?
Câu 2. Mâu thuẫn bao trùm xã hội nước ta thời kì Bắc thuộc là mâu thuẫn giữa
Câu 3. Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là gì?
Câu 4. Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu đã tổ chức bộ máy cai trị như thế nào?
Câu 5. Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc?
Câu 6. Các triều đại phong kiến phương Bắc bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?
Câu 7. Ý nào sau đây không phản ảnh đúng chuyển biến của nền kinh tế nước ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 8. Những chính sách về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của chính quyền đô hộ phương Bắc nhằm mục đích gì?
Câu 9. Ý nào không phản ánh đúng chuyển biến của nông nghiệp nước ta thời Bắc thuộc?
Câu 10. Dưới thời Bắc thuộc, nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta là
Câu 11. Điểm nổi bật của tình hình văn hóa ở nước ta thời Bắc thuộc là gì?
Câu 12. Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện những chính sách nào để bóc lột nhân dân ta?
Câu 13. Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì?
Câu 14. Ý nào không phản ánh đúng những chính sách về văn hóa - xã hội của chính quyền đô hộ đối với nhân dân ta?
Câu 15. Nội dung nào sau đây không phải nguyên nhân giúp bản sắc văn hóa Việt vẫn được bảo tồn qua hàng nghìn năm Bắc thuộc?
Câu 16. Thời Bắc thuộc, đứng đầu các làng, xã là ai?
Câu 17. Thời Bắc thuộc, đứng đầu các châu là ai?
Câu 18. Thời Bắc thuộc, đứng đầu các quận là ai?
Câu 19. Sắp xếp các tổ chức chính quyền của nhà Hán ở châu Giao theo thứ tự từ trung ương đến địa phương.
Câu 20. Lực lượng có vai trò quan trọng giúp chính quyền phương Bắc đàn áp các cuộc đấu tranh của người Việt là

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến...

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 11C
Câu 2ACâu 12A
Câu 3ACâu 13A
Câu 4ACâu 14A
Câu 5CCâu 15D
Câu 6CCâu 16D
Câu 7DCâu 17B
Câu 8CCâu 18C
Câu 9ACâu 19A
Câu 10CCâu 20A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X