Trắc nghiệm Sinh 7 bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Đề trắc nghiệm Sinh 7 bài 54 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững nội dung kiến thức bài Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Câu 1. Động vật nào có cơ thể chưa phân hóa thành các hệ cơ quan?

A. San hô

B. Cá đuối

C. Trùng biến hình

D. Thủy tức

Câu 2. Đặc điểm hệ thần kinh của thủy tức là

A. Hình ống

B. Hình mạng lưới

C. Chưa phân hóa

D. Hình chuỗi hạch

Câu 3. Loài nào KHÔNG có hệ tuần hoàn kín

A. Châu chấu

B. Thằn lằn

C. Vượn

D. Chim

Câu 4. Cơ quan hô hấp của ếch đồng là

A. Da

B. Phổi

C. Mang

D. Da và phổi

Câu 5. Hệ thần kinh dạng ống (não và tủy sống) có ở loài

A. Cá chép, thằn lằn

B. Thằn lằn, chim

C. Chim, thỏ, thằn lằn

D. Cá chép, thằn lằn, chim, thỏ

Câu 6. Đặc điểm hệ sinh dục của thủy tức là

A. Chưa phân hóa

B. Tuyến sinh dục không có ống dẫn

C. Tuyến sinh dục có ống dẫn

D. Tiêu giảm

Câu 7. Loài nào chỉ hô hấp qua da

A. Trùng biến hình

B. Thủy tức

C. Giun đất

D. Ếch đồng

Câu 8. Những loài động vật có xương sống là

A. Giun đất, cá chép, thỏ

B. Châu chấu, thằn lằn, chim, thỏ

C. Cá chép, ếch đồng, thằn lằn, chim, thỏ

D. Cá chép, giun đất, châu chấu, thỏ

Câu 9. Động vật nào hô hấp bằng phổi và túi khí

A. Thằn lằn

B. Ếch đồng

C. Châu chấu

D. Chim

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Thủy tức thuộc ngành Ruột khoang

B. Thỏ là Động vật không có xương sống

C. Châu chấu hô hấp bằng hệ ống khí

D. Cá chép hô hấp bằng mang

Câu 11. Động vật nào dưới đây hô hấp chủ yếu bằng da?

A. Ếch đồng.

B. Báo gấm.

C. Chim bồ câu

D. Thằn lằn bóng đuôi dài

Câu 13. Cá chép có hệ thần kinh

A. hình chuỗi hạch.

B. vòng hạch.

C. hình mạng lưới

D. hình ống.

Câu 14. Trong các động vật dưới đây, động vật nào hô hấp bằng da?

A. Ếch đồng

B. Giun đất

C. Ễnh ương lớn

D. Cả A, B, C đều đúng

đáp án Trắc nghiệm Sinh 7 bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 8C
Câu 2BCâu 9D
Câu 3ACâu 10B
Câu 4DCâu 11A
Câu 5DCâu 12B
Câu 6BCâu 13D
Câu 7CCâu 14D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X