Trắc nghiệm Sinh 11 bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

Đề trắc nghiệm Sinh 11 bài 16 có đáp án: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

Câu 1. Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

A. Tiêu hóa ngoại bào

B. Tiêu hoá nội bào

C. Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào

D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào

Câu 2. Quá trình tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá diễn ra như thế nào?

A. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu

B. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học và hoá học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu

C. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi hoá học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu

D. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào mọi tế bào

Câu 3. Quá trình tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn đi qua ống tiêu hóa được?

A. Biến đổi cơ học và hóa học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu

B. Biến đổi cơ học và hoá học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào tế bào

C. Biến đổi hoá học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu

D. Biến đổi cơ học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào mọi tế bào

Câu 5. Trong mề gà thường có các hạt sạn và sỏi nhỏ. Các hạt này có tác dụng

A. Tăng thêm chất dinh dưỡng cho gà

B. Kích thích tuyến tiêu hóa tiết dịch

C. Giúp tiêu hóa cơ học thức ăn

D. Hạn chế sự tiết quá nhiều dịch tiêu hóa

Câu 6. Vì sao gà thường hay ăn các hạt sạn và sỏi nhỏ

A. Kích thích tuyến tiêu hóa tiết dịch tiêu hóa

B. Chúng cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho gà

C. Giúp tăng nhu động ruột

D. Giúp tiêu hóa cơ học thức ăn trong mề

Câu 7. Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn cỏ?

A. Răng cửa giữ và giật cỏ

B. Răng nanh nghiền nát cỏ

C. Răng cạnh hàm và răng hàm có nhiều gờ cứng giúp nghiền nát cỏ

D. Răng nanh giữ và giật cỏ

Câu 8. Ý nào sau đây là đúng với chức năng răng của thú ăn cỏ?

A. Răng cửa giữ và giật cỏ

B. Răng nanh giữ và giật cỏ

C. Răng cạnh hàm và răng hàm có nhiều gờ cứng giúp nghiền nát cỏ

D. Cả A, B và C

Câu 9. Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn thịt?

A. Răng cửa gặm và lấy thức ăn ra khỏi xương

B. Răng cửa giữ thức ăn

C. Răng nanh cắn và giữ mồi

D. Răng cạnh hàm và răng ăn thịt lớn cắt thịt thành những mảnh nhỏ

Câu 10. Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn thịt

A. Răng nanh cắm và giữ mồi

B. Răng cửa gặm và lấy thức ăn ra khỏi xương

C. Răng hàm nhai nát thịt

D. Răng trước hàm và răng ăn thịt lớn lấy cắt thịt thành những mảnh nhỏ

Câu 12. Dạ dày ở động vật ăn thực vật nào chỉ có một ngăn?

A. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê

B. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò

C. Ngựa, thỏ, chuột

D. Trâu, bò, cừu, dê

Câu 14. Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có 4 ngăn?

A. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò

B. Ngựa, thỏ, chuột

C. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê

D. Trâu, bò, cừu, dê

Câu 15. Dạ dày có 4 túi là của các động vật nào sau đây ?

A. Trâu, thỏ, dê

B. Ngựa, hươu, bò

C. Trâu, bò, nai

D. Ngựa, bò, dê

Câu 16. Đặc điểm nào sau đây đúng với các loài động vật nhai lại?

A. Có dạ dày tuyến

B. Có dạ dày 4 ngăn

C. Có dạ dày đơn

D. Có dạ dày cơ

Câu 21. Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ dày cỏ diễn ra như thế nào?

A. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn

B. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ

C. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ

D. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại

Câu 22. Trâu tiêu hóa được xenlulôzơ có trong thức ăn là nhờ enzim của

A. vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ

B. tuyến nước bọt

C. tuyến tụy

D. tuyến gan

Câu 26. Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ lá sách diễn ra như thế nào?

A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại

B. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ

C. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn

D. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ

Câu 27. Manh tràng phát triển ở dạ dày đơn có ý nghĩa

A. Tiêu hóa protein

B. Có hệ vi sinh vật để tiêu hóa xenlulozo

C. Tiêu hóa thức ăn giàu Lipit

D. Hấp thụ chủ yếu chất dinh dưỡng

Câu 28. Manh tràng ở động vật ăn cỏ thường rất phát triển. Nó có chức năng chủ yếu là

A. Chứa các chất cặn bã của quá trình tiêu hóa

B. Biến đổi xenlulo nhờ hệ vi sinh và hấp thụ vào máu

C. Biến đổi xenlulo nhờ các enzyme

D. Hấp thụ nước để cô đặc chất thải

Câu 29. Sự tiêu hoá ở dạ dày múi khế diễn ra như thế nào?

A. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ

B. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn

C. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ

D. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại

Câu 31. Ngăn dạ dày nào của trâu (bò) tiết axit HCl?

A. Dạ cỏ

B. Dạ tổ ong

C. Dạ múi khế

D. Dạ lá sách

Câu 32. Động vật nào sau đây không có ống tiêu hóa?

A. Châu chấu

B. Gà

C. Thủy tức

D. Thỏ

Câu 33. Nhóm động vật nào sau đây có cơ quan tiêu hóa dạng ống?

A. Giun đốt

B. Thủy tức

C. Động vật nguyên sinh

D. Giun dẹp

Câu 35. Khi nói về tiêu hóa ở động vật nhai lại, phát biểu nào sau đây sai?

A. Động vật nhai lại có dạ dày 4 ngăn

B. Dạ múi khế tiết ra enzim pepsin và HCl để tiêu hóa prôtêin

C. Xenlulozơ trong có được biến đổi nhờ hệ vi sinh vật cộng sinh ở dạ cỏ

D. Dạ tổ ong được coi là dạ dày chính thức của nhóm động vật này

Câu 36. Sự tiêu hoá thức ăn ở động vật nhai lại có đặc điểm nào khác?

A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại

B. Vi sinh vật cộng sinh tiết enzim phá vỡ thành tế bào và tiêu hoá xellulôzơ

C. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin

D. Cả A và B

Câu 37. Dạ tổ ong tiêu hoá thức ăn như thế nào?

A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại

B. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ

C.Hấp thụ bớt nước trong thức ăn

D. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ

Câu 38. Sự tiêu hóa thức ăn ở dạ tổ ong diễn ra như thế nào?

A. thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại

B. tiết pepsin và HCl để tiêu hóa protein có ở vi sinh vật và cỏ

C. hấp thụ bớt nước trong thức ăn

D. thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hóa xenlulôzơ

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 20A
Câu 2BCâu 21B
Câu 3ACâu 22A
Câu 4BCâu 23A
Câu 5CCâu 24C
Câu 6DCâu 25B
Câu 7BCâu 26C
Câu 8DCâu 27B
Câu 9BCâu 28B
Câu 10CCâu 29A
Câu 11CCâu 30A
Câu 12CCâu 31C
Câu 13CCâu 32C
Câu 14DCâu 33A
Câu 15CCâu 34A
Câu 16BCâu 35D
Câu 17ACâu 36D
Câu 18CCâu 37A
Câu 19DCâu 38A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X