Trắc nghiệm vật lý 10 bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 chương 2 bài 9 - Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm có đáp án

Câu 1. Lực là:

A. Đại lượng vật lý đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật

B. Đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác kết quả là làm vật chuyển động

C. Đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng

D. Đại lượng vật lý vô hướng gây ra vận tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng

Câu 2. Chọn phát biểu đúng?

A. Dưới tác dụng của lực vật sẽ chuyển động thẳng đều hoặc tròn đều

B. Lực là nguyên nhân làm vật bị biến dạng

C. Lực là nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động

D. Lực là nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động hoặc làm vật bị biến dạng

Câu 3. Chọn phát biểu sai

A. Tác dụng của hai vật bao giờ cũng có tính tương hỗ

B. Lực tác dụng lên vật thì luôn gây ra gia tốc cho vật

C. Lực là đại lượng véc-tơ

D. Lực đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác

Câu 4. Chọn phát biểu đúng. Tổng hợp lực:

A. Là phân tích nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bằng một lực có tác dụng giống như các lực ấy

B. Là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy

C. Là phân tích các lực tác dụng đồng thời vào hai vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy

D. Là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng các lực có tác dụng giống hệt các lực ấy

Câu 5. Lực tổng hợp của hai lực đồng quy có đặc điểm:

A. Có độ lớn bằng tổng độ lớn hai lực thành phần

B. Có hướng cùng hướng với hai lực thành phần

C. Có điểm đặt trùng với điểm đồng quy của hai lực thành phần

D. Có phương trùng với phương hai lực thành phần

Câu 6. Khi nói về phép phân tích lực, phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó

B. Khi phân tích một lực thành hai lực thành phần thì phải tuân theo quy tắc hình bình hành

C. Khi phân tích một lực thành hai lực thành phần thì hai lực thành phần làm thành hai cạnh của hình bình hành

D. Phân tích lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào vật bằng một lực như các lực đó

Câu 7. Khi nói về phép phân tích lực, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó

B. Khi phân tích một lực thành hai lực thành phần thì phải tuân theo quy tắc tam diện thuận

C. Khi phân tích một lực thành hai lực thành phần thì hai lực thành phần làm thành hai cạnh của tam giác

D. Phân tích lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào vật bằng một lực như các lực đó

Câu 8. Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần có độ lớn${ }{F}_{1}{ }{v}{à}{ }{F}_{2}$ thì hợp lực F của chúng luôn có độ lớn thỏa mãn hệ thức:

A. $F={F}_{1}{^2}+{F_2}{^2}$

B. $\left|{{{F}_{1}{-}{F}_{2}}}\right|{≤}{F}{≤}{F}_{1}{+}{F}_{2}$

C. ${F}{=}{F}_{1}{+}{F}_{2}$

D. $F=\sqrt{{F_1}{^2}+{F_2}{^2}}$

Câu 9. Gọi ${F}_{1}{,}{ }{F}_{2}$là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng.

A. F không bao giờ nhỏ hơn cả ${F}_{1}$và ${F}_{2}$

B. F không bao giờ bằng ${F}_{1}$hoặc ${F}_{2}$

C. F luôn luôn lớn hơn cả ${F}_{1}$ và ${F}_{2}$

D. Trong mọi trường hợp:

Câu 10. Hai lực đồng quy $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ hợp với nhau một góc , hợp lực của hai lực này có độ lớn là:

A. ${F}{=}{F}_{1}{+}{F}_{2}{+}{2}{F}_{1}{F}_{2}{{cos}}{α}$

B. ${F^2}={F}_{1}{^2}{+}{F_2}{^2}{-}{2}{F}_{1}{F}_{2}$

C. $F=\sqrt{{F_1}{^2}+{F_2}{^2}}$

D. $F = \sqrt {{F_1}^2 + {F_2}^2 + 2{F_1}{F_2}\cos \alpha }$

Câu 11. Độ lớn của hợp hai lực đồng quy hợp với nhau góc ${α}$ là:

A. $F^2={F_1}{^2}+{F_2}{^2}-2{F_1}{F_2}$

B. $F^2={F_1}{^2}+{F_2}{^2}-2{F_1}{F_2}\cos \alpha $

C. $F^2={F_1}{^2}+{F_2}{^2}+2{F_1}{F_2}\cos \alpha $

D. ${F}{=}{F}_{1}{+}{F}_{2}{+}{2}{F}_{1}{F}_{2}{{cos}}{α}$

Câu 12. Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần có độ lớn ${F}_{1}{ }{v}{à}{ }{F}_{2}$ thì hợp lực F của chúng luôn có độ lớn thỏa mãn hệ thức:

A. $F={F_1}{^2}+{F_2}{^2} $

B. $\left|{{{F}_{1}{-}{F}_{2}}}\right|{≤}{F}{≤}{F}_{1}{+}{F}_{2}$

C. ${F}{=}{F}_{1}{+}{F}_{2}$

D. $F=\sqrt{{F_1}{^2}+{F_2}{^2}} $

Câu 13. Hai lực đồng quy$\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ hợp với nhau một góc ${180}^{0}$, hợp lực của hai lực này có độ lớn là:

A. ${F}{=}{F}_{1}{+}{F}_{2}{+}{2}{F}_{1}{F}_{2}$

B. $F^2={F_1}{^2}+{F_2}{^2}-2{F_1}{F_2} $

C. $F=\sqrt{{F_1}{^2}+{F_2}{^2}} $

D. ${F}{=}{|}{F}_{1}{-}{F}_{2}{|}$

Câu 14. Chọn câu đúng? Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể:

A. nhỏ hơn F

B. vuông góc với $\overrightarrow{F}$

C. lớn hơn 3F

D. vuông góc với 2$\overrightarrow{F}$

Câu 19. Hợp lực$\overrightarrow{F}$ của hai lực đồng quy $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ có độ lớn phụ thuộc vào:

A. Độ lớn của hai lực $\overrightarrow{F_1}$và $\overrightarrow{F_2}$

B. Góc tạo tởi hai lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$

C. Cách chọn hệ trục tọa độ

D. Độ lớn và góc tạo bởi hai lực $\overrightarrow{F_1}$và $\overrightarrow{F_2}$

Câu 20. Hợp lực $\overrightarrow{F}$ của hai lực đồng quy$\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ có độ lớn không phụ thuộc vào

A. Độ lớn của hai lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$

B. Góc tạo tởi hai lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$

C. Cách chọn hệ trục tọa độ

D. Độ lớn và góc tạo bởi hai lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$

Câu 21. Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi:

A. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng không

B. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật là hằng số khác không

C. Vật chuyển động với gia tốc không đổi

D. Vật đứng yên

Câu 22. Trạng thái nào sau đây không phải là trạng thái cân bằng của chất điểm

A. Chuyển động thẳng đều

B. Không có lực nào tác dụng

C. Chịu tác dụng của những lực cân bằng

D. Chuyển động chậm dần đều

Câu 23. Hai lực cân bằng không thể có:

A. Cùng hướng

B. Cùng phương

C. Cùng giá

D. Cùng độ lớn

Câu 24. Một chất điểm chịu tác dụng của 2 lực, chất điểm ấy cân bằng khi:

A. Hai lực ngược hướng, cùng độ lớn.

B. Hai lực cùng hướng, cùng độ lớn

C. Hai lực cùng độ lớn, cùng chiều

D. Hai lực cùng độ lớn, ngược chiều

Câu 29. Lực có môđun 30N là hợp lực của hai lực nào?

A. 12N, 12N

B. 16N, 10N

C. 16N, 46N

D. 16N, 50N

Câu 30. Lực có môđun 20N là hợp lực của hai lực nào ?

A. 7N, 12N

B. 16N, 10N

C. 16N, 46N

D. 16N, 50N

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 16 D
Câu 2 D Câu 17 D
Câu 3 B Câu 18 A
Câu 4 B Câu 19 D
Câu 5 C Câu 20 C
Câu 6 D Câu 21 A
Câu 7 A Câu 22 D
Câu 8 B Câu 23 A
Câu 9 D Câu 24 A
Câu 10 D Câu 25 A
Câu 11 C Câu 26 A
Câu 12 B Câu 27 B
Câu 13 D Câu 28 B
Câu 14 B Câu 29 C
Câu 15 A Câu 30 B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X