Trắc nghiệm vật lý 10 bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí có đáp án

Câu 1. Nếu một vật chuyển động thẳng đều thì

A. gia tốc của nó dương

B. gia tốc của nó âm

C. gia tốc của nó bằng 0

D. tốc độ của nó bằng 0

Câu 2. Trong chuyển động tròn đều thì:

A. Vectơ vận tốc thay đổi cả về hướng và độ lớn.

B. Vectơ vận tốc không thay đổi cả về hướng và độ lớn.

C. Vectơ vận tốc chỉ thay đổi về hướng

D. Vectơ vận tốc chỉ thay đổi về độ lớn.

Câu 5. Tốc độ góc của một kim giây đồng hồ bằng

A. 60rad/s

B. ${π}$ rad/s

C. $\dfrac{π}{30}{r}{a}{d}{/}{s}$

D. 2 rad/s

Câu 9. Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động thẳng ở hình cho biết:

A. Vật chuyển động đều

B. Vật đang đứng yên

C. Vật chuyển động không đều

D. Vật chuyển động biến đổi đều

Câu 24. Một xe ca đi được 2/5 quãng đường với tốc độ ${v}_{1}$ và 3/5 quãng đường với tốc độ ${v}_{2}$ thì tốc độ trung bình của xe là

A. $\dfrac{1}{2}{\sqrt{{v}_{1}{v}_{2}}}$

B. $\dfrac{{{2}{v}_{1}{v}_{2}}}{{{v}_{1}{ }{+}{ }{v}_{2}}}$

C. $\dfrac{{{5}{v}_{1}{v}_{2}}}{{{3}{v}_{1}{ }{+}{ }{3}{v}_{2}}}$

Câu 38. Chọn câu trả lời đúng. Chuyển động tròn đều là chuyển động:

A. Có quĩ đạo là một đường tròn.

B. Vật đi được những cung tròn bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.

C. Có chu kì T là thời gian vật chuyển động đi được một vòng quĩ đạo và bằng hằng số.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 40. Chọn câu trả lời sai . Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có:

A. Quĩ đạo là đường thẳng.

B. Véctơ vận tốc có độ lớn tăng theo hàm bậc nhất đối với thời gian.

C. Quãng đường đi được của vật luôn tỉ lệ thuận với thời gian vật đi.

D. Véctơ gia tốc của vật có độ lớn là một hằng số và luôn cùng phương với chuyển động của vật.

Câu 44. Vật chuyển động theo phương trình ${x}{ }{=}{ }{5}{ }{+}{ }{10}{t}{ }{+}{ }{t}^{{{2}{ }}}$( x tính bằng m, t tính bằng s). Kết luận nào sau đây rút ra từ phương trình là đúng?

A. Vận tốc ban đầu của vật ${v}_{0}$=5m/s

B. Gia tốc của vật a=1m/${s}^{2}$

C. Quãng đường vật đi được sau 2s là s=49m

D. Vận tốc của vật sau 1s là v=12m/s

Câu 45. Chọn câu trả lời đúng. Gia tốc của chuyển động tròn đều:

A. Là một đại lượng véctơ luôn tiếp tuyến với quĩ đạo chuyển động.

B. Là một đại lượng véctơ luôn hướng về tâm quĩ đạo chuyển động.

C. Là một đại lượng véctơ luôn cùng phương, chiều với véctơ vận tốc dài.

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 48. Trong chuyển động thẳng đều của một vật:

A. Vận tốc trung bình bao giờ cũng lớn hơn vận tốc tức thời.

B. Vận tốc trung bình bao giờ cũng nhỏ hơn vận tốc tức thời.

C. Vận tốc trung bình bao giờ cũng bằng vận tốc tức thời

D. Không có cơ sở để kết luận.

Câu 55. Có một chuyển động thẳng nhanh dần đều a > 0. Cách thực hiện nào kể sau làm cho chuyển động trở thành chậm dần đều?

A. đổi chiều dương để có a<0

B. triệt tiêu gia tốc (a=0)

C. đổi chiều gia tốc để có $\overrightarrow{a'}{=}{-}\overrightarrow{a}$

D. không cách nào trong số A, B, C

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 36 A
Câu 2 C Câu 37 B
Câu 3 C Câu 38 D
Câu 4 C Câu 39 A
Câu 5 C Câu 40 C
Câu 6 B Câu 41 A
Câu 7 B Câu 42 D
Câu 8 A Câu 43 A
Câu 9 A Câu 44 D
Câu 10 D Câu 45 B
Câu 11 C Câu 46 B
Câu 12 C Câu 47 B
Câu 13 C Câu 48 C
Câu 14 A Câu 49 D
Câu 15 A Câu 50 B
Câu 16 C Câu 51 B
Câu 17 A Câu 52 D
Câu 18 D Câu 53 C
Câu 19 C Câu 54 C
Câu 20 D Câu 55 D
Câu 21 A Câu 56 D
Câu 22 C Câu 57 C
Câu 23 D Câu 58 A
Câu 24 C Câu 59 C
Câu 25 C Câu 60 B
Câu 26 D Câu 61 A
Câu 27 A Câu 62 C
Câu 28 A Câu 63 D
Câu 29 C Câu 64 B
Câu 30 A Câu 65 C
Câu 31 D Câu 66 C
Câu 32 A Câu 67 D
Câu 33 A Câu 68 C
Câu 34 C Câu 69 A
Câu 35 C Câu 70 B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X