Trắc nghiệm Lý 10 bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc có đáp án

Câu 25. Hai ô-tô cùng xuất phát từ hai bến xe A và B cách nhau 20km trên một đoạn đường thẳng. Nếu hai ô-tô chạy ngược chiều thì chúng sẽ gặp nhau sau 15 phút. Nếu hai ô-tô chạy cùng chiều thì chúng sẽ đuổi kịp nhau sau 1 giờ. Tính vận tốc của mỗi ô-tô.

A. $\left\{ \matrix{{v}_{13}{=}{30}{k}{m}{/}{h}\hfill \cr{v}_{23}{=}{50}{k}{m}{/}{h}\hfill \cr} \right.$

B. $\left\{ \matrix{{v}_{13}{=}{20}{k}{m}{/}{h}\hfill \cr{v}_{23}{=}{20}{k}{m}{/}{h}\hfill \cr} \right.$

C. $\left\{ \matrix{{v}_{13}{=}{25}{k}{m}{/}{h}\hfill \cr{v}_{23}{=}{36}{k}{m}{/}{h}\hfill \cr} \right.$

D. $\left\{ \matrix{{v}_{13}{=}{50}{k}{m}{/}{h}\hfill \cr{v}_{23}{=}{30}{k}{m}{/}{h}\hfill \cr} \right.$

Câu 26. Chọn phương án đúng

A. Quỹ đạo và vận tốc của chuyển động không có tính tương đối

B. Vận tốc trong các hệ quy chiếu khác nhau là giống nhau

C. Quỹ đạo trong các hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau

D. Quỹ đạo của chuyển động có tính tương đối, vận tốc của chuyển động không có tính tương đối

Câu 27. Chọn phương án sai.

A. Quỹ đạo và vận tốc của chuyển động có tính tương đối

B. Vận tốc trong các hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau

C. Quỹ đạo trong các hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau

D. Quỹ đạo của chuyển động có tính tương đối, vận tốc của chuyển động không có tính tương đối

Câu 28. Trạng thái đứng yên hay chuyển động có tính tương đối vì trạng thái chuyển động

A. được quan sát ở nhiều thời điểm khác nhau.

B. được xác định bởi nhiều người quan sát khác nhau.

C. không ổn định, đang đứng yên chuyển thành chuyển động hoặc ngược lại

D. được quan sát trong nhiều hệ quy chiếu khác nhau.

Câu 29. Nếu xét trạng thái của một vật trong các hệ quy chiếu khác nhau thì điều nào sau đây là sai?

A. Vật có thể có vận tốc khác nhau.

B. Vật có thể chuyển động với quỹ đạo khác nhau.

C. Vật có thể có hình dạng khác nhau.

D. Vật có thể đứng yên hoặc chuyển động.

Câu 30. Một hành khách ngồi trên toa tàu A, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu B bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau. Nếu lấy vật mốc là nhà ga thì:

A. Cả hai tàu đều đứng yên

B. Tàu B đứng yên, tàu A chạy

C. Tàu A đứng yên, tàu B chạy

D. Cả hai tàu đều chạy

Câu 31. Nhận xét nào sau đây của hành khách ngồi trên đoàn tàu đang chạy là không đúng?

A. Cột đèn bên đường chuyển động so với toa tàu

B. Đầu tàu chuyển động so với toa tàu

C. Hành khách đang ngồi trên tàu không chuyển động so với đầu tàu

D. Người soát vé đang đi trên tàu chuyển động so với đầu tàu

Câu 32. Nhận xét nào sau đây của hành khách ngồi trên đoàn tàu đang chạy là đúng?

A. Cột đèn bên đường đứng yên so với toa tàu

B. Đầu tàu chuyển động so với toa tàu

C. Hành khách đang ngồi trên tàu không chuyển động so với đầu tàu

D. Người soát vé đang đi trên tàu đứng yên so với đầu tàu

Câu 33. Đứng ở Trái Đất ta sẽ thấy:

A. Mặt Trời đứng yên và Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

B. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất và Mặt Trời quay quanh Mặt Trăng.

C. Mặt Trăng đứng yên và Mặt Trời quay quanh Trái Đất.

D. Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, Trái Đất đứng yên

Câu 34. Chọn khẳng định đúng. Đứng ở Trái Đất ta sẽ thấy:

A. Mặt Trời đứng yên, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất và Trái đất quay quanh Mặt Trời.

B. Trái Đất đứng yên, Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

C. Mặt Trăng đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời và Mặt Trời quay quanh Mặt Trăng.

D. Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất và Mặt Trời quay quanh Mặt Trăng.

Câu 35. Biểu thức nào sau đây là biểu thức đúng của công thức cộng vận tốc:

A. ${v}_{13}{=}{v}_{12}{+}{v}_{23}$

B. $\overrightarrow{v_{13}}=\overrightarrow{v_{12}}-\overrightarrow{v_{23}}$

C. ${v}_{13}{=}{v}_{12}{-}{v}_{23}$

D. $\overrightarrow{v_{13}}=\overrightarrow{v_{12}}+\overrightarrow{v_{23}}$

Câu 36. Muốn một vật từ một máy bay đang bay trên trời rơi thẳng đứng xuống mặt đất thì

A. ném vật ngược chiều bay với vận tốc bằng vận tốc máy bay.

B. ném vật theo phương vuông góc với hướng bay với vận tốc bất kỳ.

C. ném vật lên phía trước máy bay với vận tốc bằng vận tốc máy bay.

D. thả vật rơi tự do từ thân máy bay.

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 24 C
Câu 2 B Câu 25 D
Câu 3 A Câu 26 C
Câu 4 B Câu 27 D
Câu 5 D Câu 28 D
Câu 6 B Câu 29 C
Câu 7 C Câu 30 B
Câu 8 D Câu 31 B
Câu 9 A Câu 32 C
Câu 10 C Câu 33 D
Câu 11 A Câu 34 B
Câu 12 B Câu 35 D
Câu 13 B Câu 36 A
Câu 14 D Câu 37 A
Câu 15 B Câu 38 C
Câu 16 A Câu 39 D
Câu 17 A Câu 40 B
Câu 18 C Câu 41 C
Câu 19 A Câu 42 A
Câu 20 A Câu 43 A
Câu 21 A Câu 44 D
Câu 22 B Câu 45 B
Câu 23 D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X