Trắc nghiệm bài Dấu gạch ngang

Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 7 bài Dấu gạch ngang có đáp án giúp các em ôn tập

Câu 1. Dòng nào không phải là công dụng của dấu gạch ngang?

A. Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép.

B. Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu.

C. Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê.

D. Nối các từ nằm trong một liên danh.

Câu 2. Dấu gạch ngang khác dấu gạch nối như thế nào?

A. Dấu gạch nối không phải là một dấu câu. Nó chỉ dùng để nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng.

B. Dấu gạch nối ngắn hơn dấu gạch ngang.

C. Dấu gạch ngang được sử dụng nhiều hơn dấu gạch nối.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 4. Dấu gạch ngang trong những phần sau dùng để làm gì?

a) Tàu Hà Nội - Vinh khởi hành lúc 21 giờ.

b) Thừa Thiên - Huế là một tỉnh giàu tiềm năng kinh doanh du lịch.

A. Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép.

B. Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu.

C. Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê.

D. Nối các từ nằm trong một liên danh.

Câu 5. Dấu gạch ngang trong những câu sau dùng để làm gì?

Có người khẽ nói:

- Bẩm, dễ có khi đê vỡ!

Ngài cau mặt, gắt rằng:

- Mặc kệ!


(Phạm Duy Tốn)

A. Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép.

B. Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu.

C. Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.

D. Nối các từ nằm trong một liên danh.

Câu 8. Dấu gạch ngang khác dấu gạch nối như thế nào?

A. Dấu gạch nối không phải là một dấu câu. Nó chỉ dùng để nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng.

B. Dấu gạch nối ngắn hơn dấu gạch ngang.

C. Dấu gạch ngang được sử dụng nhiều hơn dấu gạch nối.

D. Cả A và B đều đúng.

đáp án Trắc nghiệm bài Dấu gạch ngang

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 5C
Câu 2DCâu 6C
Câu 3BCâu 7C
Câu 4DCâu 8D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X