Đề luyện thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa hay số 2 (có đáp án)

Bộ đề số 2 luyện thi thử THPT môn Hóa có đáp án bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Câu 1. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. Ba(OH)2 và H3PO4.

B. Al(NO3)3 và NH3.

C. (NH4)2HPO4 và KOH.

D. Cu(NO3)2 và HNO3.

Câu 2. Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch NaOH?

A. $Al _{2} O _{3}$.

B. Al.

C. $Al ( OH )_{3}$.

D. $NaAlO _{2}$.

Câu 3. Cacbohiđrat ở dạng polime là

A. glucozơ.

B. xenlulozơ.

C. fructozơ.

D. saccarozơ.

Câu 8. Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A. $C _{2} H _{5} N$

B. $CH _{5} N$

C. $C _{3} H _{9} N$

D. $C _{3} H _{7} NH _{2}$

Câu 17. Chất nào sau đây khi thủy phân tạo các chất đều có phản ứng tráng gương?

A. $HCOOCH = CH _{2}$

B. $HCOOCH _{3}$

C. $CH _{3} COOCH _{3}$

D. $CH _{3} COOCH = CH _{2}$

Câu 19. Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra?

A. SO2 + dung dịch H2S.

B. SO2 + dung dịch NaOH.

C. SO2 + dung dịch nước Clo.

D. SO2 + dung dịch BaCl2.

Câu 22. Loại cao su nào sau đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp?

A. Cao su buna.

B. Cao su buna-N.

C. Cao su isopren.

D. Cao su cloropren.

Câu 23. Kim loại sắt tác dụng với lượng dư chất nào sau đây tạo muối sắt(II)?

A. $HNO _{3}$ loãng

B. $Cl _{2}$.

C. HCl.

D. $H _{2} SO _{4}$ đặc nóng.

Câu 24. Chất nào sau đây là muối trung hòa?

A. $K _{2} HPO _{4}$.

B. $NaHSO _{4}$.

C. $NaHCO _{3}$.

D. KC1

Câu 29. Polietilen (PE) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

$D \cdot CH _{3}- CH _{3}$

A. $CH _{2}= CH _{2}$

B. $CH _{2}= CH - CH _{3}$

C. $CH _{2}= CHCl$

Câu 30. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.

B. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.

C. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.

D. Cho $Cu ( OH )_{2}$ vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.

Câu 31. Ancol (rượu) nào sau đây không tồn tại?

A. $CH _{2}= CH - OH$

B. $CH _{2}= CH - CH _{2} OH$

C. $CH _{3} CH ( OH )_{2}$

D. $CH _{2}- CH - OH$ và $CH _{3} CH ( OH )_{2}$

Câu 37. Chất nào sau đây dễ bị phân hủy bởi nhiệt?

A. $NaCl$

B. $NaOH$

C. $Na _{2} CO _{3}$

D. $NaNO _{3}$

Câu 39. Cho 14,2 gam $P _{2} O _{5}$ và 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M và KOH 2M thu được dung dịch X. Các anion có mặt trong dung dịch X là(nếu không xét quá trình phân ly của nước)

A. $P O_{4}^{3-}$ và $O H^{-}$

B. $H_{2} P O_{4}^{-}$ và $H P O_{4}^{2-}$

C. $H P O_{4}^{2-}$ và $P O_{4}^{3-}$

D. $H_{2} P O_{4}^{-}$ và $P O_{4}^{3-}$

Câu 40. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

A. $CH _{3} NH _{2}, C _{6} H _{5} NH _{2}, NH _{3}$

B. $NH _{3}, CH _{3} NH _{2}, C _{6} H _{5} NH _{2}$

C. $C _{6} H _{5} NH _{2}, NH _{3}, CH _{3} NH _{2}$

D. $CH _{3} NH _{2}, NH _{3}, C _{6} H _{5} NH _{2}$

đáp án Đề luyện thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa hay số 2 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 21A
Câu 2DCâu 22B
Câu 3BCâu 23C
Câu 4DCâu 24D
Câu 5CCâu 25B
Câu 6BCâu 26C
Câu 7DCâu 27C
Câu 8CCâu 28D
Câu 9CCâu 29A
Câu 10DCâu 30D
Câu 11ACâu 31D
Câu 12ACâu 32A
Câu 13DCâu 33C
Câu 14ACâu 34D
Câu 15ACâu 35D
Câu 16CCâu 36D
Câu 17ACâu 37D
Câu 18CCâu 38A
Câu 19DCâu 39B
Câu 20BCâu 40D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X