Trả lời câu hỏi thảo luận trang 45 sgk sinh học 9

Dựa vào những kiến thức có sẵn để trả lời câu hỏi thảo luận sgk sinh học 9 trang 45: vì sao ADN có tính đặc thù và đa dạng

Đề bài: Dựa vào các thông tin trên hãy trả lời các câu hỏi sau: Vì sao ADN có tính đặc thù và đa dạng?

Lời giải chi tiết

1. Tính đặc thù của phân tử ADN do mỗi phân tử ADN được đặc trưng số lượng, thành phần và đặc biệt là trình tự sắp xếp của các nuclêôtit.

2. Tính đa dạng của phân tử ADN : do phân tử ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân ( các đơn phân là 4 loại nucleotit A, T, G ,X).  Khi thay đổi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotit  thì có thể tạo vô số phân tử ADN khác nhau

doctailieu.com
Back to top