Trả lời câu hỏi bài 5 trang 47 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 47 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Đề bài:

Tính đặc thù của mỗi đoạn ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

a)    Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp cùa các nuclêôtit trong phân tử

b)   Hàm lượng ADN trong nhân tế bào

c)    Tỉ lệ A+T/G+X trong phân tử

d)   Cả b và c

Trả lời:

Tính đặc thù của mỗi đoạn ADN do số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp cùa các nuclêôtit trong phân tử

Đáp án a

doctailieu.com
Tải về
29/08/2018    06:47 AM
29/08/2018    06:47 AM
Back to top