Đáp án câu hỏi thảo luận trang 46 sgk sinh học lớp 9

Quan sát hình trong sgk sinh học lớp 9 để trả lời câu hỏi thảo luận trang 46

Đề bài:

Quan sát hình 15 và trả lời các câu hỏi sau:

- Các loại nucleotit nào giữa 2 mạch liên kết với nhau thành cặp ?

- Giả sử trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN như sau:
                - A - T - G - G - X - T - A - T - X -

Trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch tương ứng sẽ như thế nào?

Trả lời:

- Các loại nucleotit giữa 2 mạch liên kết với nhau từng cặp theo nguyên tắc bổ sung ( NTBS) : A-T; G-X.

- Theo nguyên tắc bổ sung :A liên kết với T , G liên kết với X.

  • Trình tự các đơn phân trên đoạn mạch ADN gốc   :  A - T - G - G - X - T - A - T - X -
  • Trình tự các đơn phân trên đoạn mạch tương ứng :   T - A - X - X - G - A - T - A - G -

doctailieu.com
Back to top