Toán 7 Cánh Diều trang 52 tập 2

Xuất bản: 12/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập Toán 7 Cánh diều trang 52 chi tiết hướng dẫn và đáp án bài 1, 2, 3 trang 52 SGK Toán 7 Cánh Diều tập 2

Bài 1 trang 52 Toán 7 Cánh Diều tập 2

Câu hỏi

Biểu thức nào sau đây là đa thức một biến? Tìm biến và bậc của đa thức đó.

a) \( - 2x\)

b) \( - {x^2} - x + \dfrac{1}{2}\);

c) \(\dfrac{4}{{{x^2} + 1}} + {x^2}\);

d) \({y^2} - \dfrac{3}{y} + 1\);

e) \( - 6z + 8\);

g) \( - 2{t^{2021}} + 3{t^{2020}} + t - 1\).

Bài giải

Các biểu thức là đa thức một biến là:

a) \( - 2x\) : biến là x và bậc của đa thức là 1.

b) \( - {x^2} - x + \dfrac{1}{2}\) : biến là x và bậc của đa thức là bậc 2.

e) \( - 6z + 8\) : biến là z và bậc của đa thức là bậc 1.

g) \( - 2{t^{2021}} + 3{t^{2020}} + t - 1\)  : biến là t và bậc của đa thức là 2021.

Bài 2 trang 52 Toán 7 Cánh Diều tập 2

Câu hỏi

Thực hiện mỗi phép tính sau:

a) \(\dfrac{4}{9}x + \dfrac{2}{3}x\);

b) \( - 12{y^2} + 0,7{y^2}\);

c) \( - 21{t^3} - 25{t^3}\).

Bài giải

a) \(\dfrac{4}{9}x + \dfrac{2}{3}x = (\dfrac{4}{9} + \dfrac{2}{3})x = (\dfrac{4}{9} + \dfrac{6}{9})x = \dfrac{{10}}{9}x\);

b) \( - 12{y^2} + 0,7{y^2} = ( - 12 + 0,7){y^2} =  - 11,3{y^2}\);

c) \( - 21{t^3} - 25{t^3} = ( - 21 - 25){t^3} =  - 46{t^3}\).

Bài 3 trang 52 Toán 7 Cánh Diều tập 2

Câu hỏi

Cho hai đa thức:

\(P(y) =  - 12{y^4} + 5{y^4} + 13{y^3} - 6{y^3} + y - 1 + 9\)

;

\(Q(y) =  - 20{y^3} + 31{y^3} + 6y - 8y + y - 7 + 11\).

a) Thu gọn mỗi đa thức trên rồi sắp xếp mỗi đa thức theo số mũ giảm dần của biến.

b) Tìm bậc, hệ số cao nhất và hệ số tự do của mỗi đa thức.

Bài giải

a)

\(\begin{array}{l}P(y) =  - 12{y^4} + 5{y^4} + 13{y^3} - 6{y^3} + y - 1 + 9 = ( - 12 + 5){y^4} + (13 - 6){y^3} + y + ( - 1 + 9)\\ =  - 7{y^4} + 7{y^3} + y + 8\end{array}\)

\(\begin{array}{l}Q(y) =  - 20{y^3} + 31{y^3} + 6y - 8y + y - 7 + 11 = ( - 20 + 31){y^3} + (6 - 8 + 1)y + ( - 7 + 11)\\ = 11{y^3} - y + 4\end{array}\)

b)

Đa thức P(y): bậc của đa thức là 4; hệ số cao nhất là – 7; hệ số tự do là 8.

Đa thức Q(y): bậc của đa thức là 3; hệ số cao nhất là 11; hệ số tự do là 4.

Bài tiếp theo: Toán 7 Cánh Diều trang 53 tập 2

Xem thêm:

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Toán 7 Cánh Diều trang 52 được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM