Trả lời câu hỏi bài 8 trang 81 sgk Toán lớp 8 tập 2

Dưới đây là hướng dẫn giải và đáp án câu hỏi bài 8 trang 81 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 2.

Đề bài

Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng trong hình 47.


 

Đáp án lời giải

Hai tam giác vuông ΔDEF và ΔD’E’F’ có

⇒ ΔABD ∼ ΔACB (hai cạnh góc vuông)

Áp dụng định lí Py – ta – go :

A'C'2 = B'C'2 - A'B'2 = 52 -22 = 21 ⇒ A'C' = √21

AC2 = BC2 - AB2 = 102 - 42 = 84 ⇒ AC = √84 = 2√21

Hai tam giác vuông ΔABC và ΔA’B’C’ có

⇒ ΔABC ∼ ΔA’B’C’ (hai cạnh góc vuông)

doctailieu.com
Back to top