Đáp án bài C9 trang 86 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C9 trang 86 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC.

Lời giải đáp án

Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC là:

Q = m.c(t2 – t1) = 5.380(50 - 20) = 57000J = 57 kJ

doctailieu.com
Tải về
Back to top