Giải bài C10 trang 86 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C10 trang 86 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học

Đề bài

Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2 lít nước ở 25oC. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu?

Lời giải đáp án

Khi nước sôi thì nhiệt độ của ấm và của nước đều bằng 100oC.

Nhiệt lượng nước cần thu vào để nước nóng lên 100oC là:

Q₁ = m₁.c₁. Δt = 2.4200.(100 - 25) = 630000J

Nhiệt lượng ấm cần thu vào để ấm nóng lên 100oC là:

Q₂ = m₂.C₂. Δt = 0,5.880.(100 - 25) = 33000J

Nhiệt lượng tổng cộng cần cung cấp là:

Q = Q₁ + Q₂ = 63000 + 33000 = 663000J = 663 kJ.

doctailieu.com
Tải về
Back to top