Bài 7 trang 149 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án chi tiết bài 7 trang 149 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Đề bài

Cho 100 gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%.

a) Hãy tính khối lượng NaHCO3 đã dùng.

b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

Hướng dẫn phương pháp giải

a)

- Tính mCH3COOH = mdung dịch.C% => nCH3COOH

Viết PTHH, đặt số mol CH3COOH vào tính được số mol NaHCO3 phản ứng

=> mNaHCO3 => m dung dịch NaHCO3

b)

- Tính khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng: m dung dịch sau pư = m dung dịch CH3COOH + mdung dịch NaHCO3 – mCO2

- Tính C% dung dịch muối CH3COONa thu được sau phản ứng: C% dd CH3COONa = mCH3COONa/m dd sau pư.100%

Đáp án bài 7 trang 149 sgk Hóa lớp 9

Đáp án bài 7 trang 149 sgk hóa lớp 9

Trên đây là lời giải bài 7 trang 149, mời các em tham khảo thêm đáp án Bài 6 trang 149 sgk Hóa 9 tại doctailieu.com.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X