Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 7 trang 149 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án chi tiết bài 7 trang 149 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Đề bài

Cho 100 gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%.

a) Hãy tính khối lượng NaHCO3 đã dùng.

b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

Hướng dẫn phương pháp giải

a)

- Tính mCH3COOH = mdung dịch.C% => nCH3COOH

Viết PTHH, đặt số mol CH3COOH vào tính được số mol NaHCO3 phản ứng

=> mNaHCO3 => m dung dịch NaHCO3

b)

- Tính khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng: m dung dịch sau pư = m dung dịch CH3COOH + mdung dịch NaHCO3 – mCO2

- Tính C% dung dịch muối CH3COONa thu được sau phản ứng: C% dd CH3COONa = mCH3COONa/m dd sau pư.100%

Đáp án bài 7 trang 149 sgk Hóa lớp 9

Đáp án bài 7 trang 149 sgk hóa lớp 9
 

Trên đây là lời giải bài 7 trang 149, mời các em tham khảo thêm đáp án Bài 6 trang 149 sgk Hóa 9 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 7 trang 149 sgk Hóa học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
26/08/2018    04:14 AM
26/08/2018    04:14 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu