Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 5 trang 149 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 149 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Khi xác định công thức của các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử của A là C2H6O, còn công thức phân tử của B là C2H4O2. Để chứng minh A là rượu etylic, B là axit axetic cần phải làm thêm những thí nghiệm nào ? Viết phương trình hóa học để minh họa (nếu có).

Đáp án bài 5 trang 149 sgk hóa lớp 9

  • Ứng với công thức phân tử C2H6O2 có 2 chất có công thức cấu tạo khác nhau là:

CH- CH- OH (1)  và   CH­3­ – O – CH3 (2)

Vì vậy, để  chứng minh (hay xác định) A là rượu etylic thì ta phải xác định công thức cấu tạo của nó :

Cho A tác dụng với Na, nếu có H2 thoát ra, suy ra phân tử có nhóm –OH, là rượu etylic.

2CH3 – CH2 – OH + 2Na  -> 2CH3 – CH2 – ONa   +  H2 

Chất đi metyl ete CH­3­ – O – CH3 không phản ứng với Na.

  • Ứng với công thức phân tử C2H4O có đến ba chất khác nhau:

CH3COOH (1); HCOOCH3 (2); OHC-CH2-OH (3)

Vì vậy để xác định B là axit axetic ta phải xác định công thức cấu tạo của nó :

Cho A tác dụng với muối cacbonat, thí dụ Na2CO3, nếu có khí CO2 thoát ra, suy ra phân tử có nhóm –COOH, là axit axetic.

2CH3 – COOH    + Na2CO3  ->  2CH3 – COONa  +  CO2  + H2O.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 5 trang 149 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
26/08/2018    00:17 AM
26/08/2018    00:17 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu