Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 6 trang 169 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 169 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Có một đám nguyên tử của một nguyên tố mà mỗi nguyên tử có ba mức năng lượng EK, EL và EM của nguyên tử hiđrô (H.33.2). Chiếu vào đám nguyên tử này một chùm sáng đơn sắc mà mỗi phôtôn trong chùm có năng lượng là ε = EM - EK. Sau đó nghiên cứu quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử trên. Ta sẽ thu được bao nhiêu vạch quang phổ?

A. Một vạch.                                  B. Hai vạch.

C. Ba vạch.                                    D. Bốn vạch. 

Hướng dẫn giải

Sử dụng tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử

Đáp án bài 6 trang 169 sgk vật lý lớp 12

Đáp án C

Nguyên tử hấp thụ phô tôn có năng lượng EM - EK, nguyên tử sẽ chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng Elên trạng thái có năng lượng  EM.

Từ trạng thái này có thể chuyển về trạng thái có năng lượng EL, EK. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái L, nguyên tử tiếp tục chuyển về trạng thái K. Như vậy, ta sẽ thu được ba vạch ứng với ba phôtôn có năng lượng là hfML; hfMK; hfLK.

Đáp án bài 6 trang 169 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
22/08/2018    18:43 PM
22/08/2018    18:43 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu