Bài 5 trang 87 SGK Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập 5 trang 87 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 9 : Hãy xác định thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ...

Đề bài:

Hãy xác định thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp CO và CO2, biết các số liệu thực nghiệm sau :

  • Dẫn 16 lít hỗn hợp CO và CO2 qua nước vôi trong dư thu được khí A.
  • Để đốt cháy hoàn toàn khí A cần 2 lít khí oxi.

Các thể tích khí được đo ở cùng điểu kiện nhiệt độ và áp suất.

Phương pháp giải:

  • Đối với chất khí, khi đo cùng diều kiện về nhiệt độ, áp suất thì trong phương trình hóa học, tỉ lệ vế số mol cũng là tỉ lệ về thể tích khí.
  • Khi dẫn hỗn hợp CO, CO2 qua nước vôi trong dư, toàn bộ CO2 bị hấp thụ hết do phản ứng với Ca(OH)2. Khí A là khí CO.
  • Viết PTHH khi đốt cháy CO trong oxi. Đặt thể tích oxi vào và suy ra thể tích CO, từ đó tính được thể tích CO2 và tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

Đáp án giải bài 5 trang 87 sgk Hóa lớp 9

Đối với chất khí, khi đo cùng diều kiện về nhiệt độ, áp suất thì trong phương trình hóa học, tỉ lệ vế số mol cũng là tỉ lệ về thể tích khí.

Khi dẫn hỗn hợp CO, CO2 qua nước vôi trong dư, toàn bộ CO2 bị hấp thụ hết do phản ứng với Ca(OH)2. Khí A là khí CO.

Phương trình hóa hóa học khi đốt khí CO:

Đáp án bài 5 trang 87 sgk hóa lớp 9

p.ư:      2  →  4          lít

Trong 16 lít hỗn hợp CO, CO2 có 4 lít khí CO và 16 - 4 = 12 lít khí CO2.

%VCO  =  100% = 25%

%VCO₂ = 100% - 25% = 75%

» Tham khảo thêm đáp án bài 4 trang 87 SGK Hóa 9 và các bài tập khác môn Hóa tại doctailieu.com.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X