Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 5 trang 7 SGK Hóa 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và đáp án bài tập 5 trang 7 sách giáo khoa Hóa học lớp 12

Đề bài

Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác nhau ở điểm nào ?

Hướng dẫn giải

Nắm được đặc điểm của phản ứng este hóa trong môi trường axit và môi trường bazơ

Đáp án bài 5 trang 7 sgk Hóa lớp 12

- Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit : tạo ra axit, ancol, và phản ứng thuận nghịch.

- Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazơ : tạo ra muối của axit, ancol và là phản ứng một chiều.

Trên đây là lời giải bài 5 (trang 7 Hóa lớp 12), bạn có thể tham khảo thêm đáp án Bài 6 trang 7 SGK Hóa 12 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    08:43 AM
16/07/2018    08:43 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top