Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 3 trang 7 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 7 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Chất X có công thức phân tử C₄H₈O₂. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ta chất Y có công thức C₂H₃O₂Na. Công thức cấu tạo của X là :

A. HCOOC₃H₇.                             B. C₂H₅COOCH₃.

C. CH₃COOC₂H₅.                          D. HCOOC­₃H₅.

Hướng dẫn giải

- Từ CTCT của X => X là este no đơn chức, mạch hở

- Viết CTCT của Y => CTCT của X

Đáp án bài 3 trang 7 sgk hóa học lớp 12

X có công thức cấu tạo C4H8O2 nên X là este no, đơn chức, mạch hở

Y có CTCT là CH₃COONa

Vậy X là CH₃COOC₂H₅

Đáp án C

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    04:24 AM
16/07/2018    04:24 AM
Back to top