Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 4 trang 7 sgk hóa lớp 12 - cách làm và đáp án

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 7 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

Thủy phân este có công thức phân tử C₄H₈O₂  trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với  H₂ là 23. Tên của X là

Hướng dẫn giải

- Từ CTPT của X => X là este no, đơn chức, mạch hở

- Viết PTHH

- Từ tỉ khối của Z => MZ => Z => X

Đáp án bài 4 trang 7 sgk hóa học lớp 12

RCOOR' + NaOH RCOONa + R'OH

Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23 =>MZ = 46 g/mol.

Z là C2H5OH vậy Y là  CH3COONa. Tên gọi của Y là etyl axetat.

Đáp án A

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    06:33 AM
16/07/2018    06:33 AM
Back to top