Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 2 trang 7 SGK hóa học 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 7 sách giáo khoa hóa học lớp 12.

Đề bài

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?

A. 2                           B. 3                        

C. 4                           D. 5

Hướng dẫn giải

Nắm được cách viết đồng phân của este

Đáp án bài 2 trang 7 sgk hóa học lớp 12

CH3CH2COOCH3

CH3COOCH2CH3

HCOOCH2CH2CH3

Đáp án bài 2 trang 7 sgk hóa lớp 12
» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 7 sgk Hóa 12

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    02:21 AM
16/07/2018    02:21 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top