Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 6 trang 7 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 7 sách giáo khoa hóa học lớp 12.

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam nước.

a) Xác định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Y và một lượng muối Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính khối lượng của Z.

Đáp án bài 6 trang 7 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 6 trang 7 sgk hóa lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    10:56 AM
16/07/2018    10:56 AM
Back to top