Giải bài 4 trang 89 SGK Toán 5 tiết luyện tập

Xem ngay đáp án bài 4 trang 89 sách giáo khoa Toán lớp 5 luyện tập về tính diện tích hình tam giác

Bài 4 Luyện tập:

a) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích hình tam giác ABC.

bài 4 trang 89 SGK Toán 5 tiết luyện tập 1
 

b) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ và độ dài cạnh ME. Tính:

- Tổng diện tích hình tam giác MQE và hình tam giác NEP.

- Diện tích hình tam giác EPQ.

bài 4 trang 89 SGK Toán 5 tiết luyện tập 2

Đáp án

a, Sau khi đo ta có: AB = 4cm, BC = 3cm

Diện tích hình tam giác ABC là:

4 x 3 : 2 = 6 (cm²)

b, Sau khi đo ta có: MQ = NP = 3cm, MN = PQ = 4cm, ME = 1cm

Suy ra, NE = 4 - 1 = 3(cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

4 x 3 = 12 (cm²)

Diện tích tam giác MQE là:

3 x 1 : 2 = 1,5 (cm²)

Diện tích tam giác NEP là:

3 x3 : 2 = 4,5 (cm²)

Tổng diện tích 2 tam giác trên là:

1,5 + 4,5 = 6 (cm²)

Diện tích tam giác EQP là:

12 - 6 = 6 (cm²)

Nói thêm: vì tổng diện tích hai tam giác MQE và NEP bằng diện tích tam giác EPQ (cùng bằng nửa diện tích hình chữ nhật MNPQ) nên ta cũng có thể tính tổng diện tích trên và diện tích tam giác EPQ như sau:

4 x 3 : 2 = 6 (cm²)

doctailieu.com
Back to top